{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
Visa mindre Visa mer expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Begrepp

Sinus- och cosinusfunktioner

Sinus och cosinus har flera tolkningar, bl.a. som sambandet mellan sidor och vinklar i trianglar och som koordinater för punkter på enhetscirkeln. Eftersom man för varje vinkel får ut exakt ett värde är sinus och cosinus även matematiska funktioner:
Man kan beräkna sinus- och cosinusvärden för alla definitionsmängden för dessa funktioner är alla reella tal. Värdemängden för både och är , eftersom sinus och cosinus varierar mellan just och .

Exempel

Tolka cosinusfunktionen

fullscreen

Vattendjupet i en vik påverkas av tidvatten och kan under vissa perioder beskrivas med funktionen , där är tiden i timmar efter midnatt och är vattendjupet i meter. Med hjälp av funktionen, svara på följande frågor.

  • Vad är vattendjupet i viken klockan på eftermiddagen?
  • Vad är det största vattendjupet?
  • När är vattendjupet som störst?
Visa Lösning expand_more
Exempel

Vattendjupet klockan

För att bestämma djupet vid en viss tidpunkt behöver vi först bestämma hur många timmar det har gått sedan midnatt. Klockan på eftermiddagen har det gått timmar, så vi söker funktionsvärdet .
Vattendjupet är cirka m klockan på eftermiddagen.
Exempel

Största vattendjupet

Det största vattendjupet, som vi kan kalla motsvarar det största värdet på Detta får man då cosinusvärdet i funktionsuttrycket är så stort som möjligt, dvs. Vi behöver alltså bara sätta in i funktionsuttrycket för att beräkna maxdjupet:
Det största vattendjupet är meter.
Exempel

Tidpunkt för största vattendjupet

För att hitta den eller de tidpunkter då vattendjupet är som störst sätter vi funktionen som beskriver vattendjupet, lika med och löser ut .
Lös ekvationen
Vi vet nu att vattennivån är som störst då där Det motsvarar timme osv. efter midnatt. Djupet är alltså som störst klockan på natten och klockan på dagen.
Begrepp

Sinus- och cosinuskurvor

Att sinus och cosinus är funktioner innebär också att de kan representeras som grafer. Men hur ser de ut? Med en värdetabell kan man bestämma några punkter som grafen till går genom.

Här kan man se att sinusvärdenas variation mellan och skapar ett periodiskt mönster: Värdena ökar från till för att fortsätta stiga upp till och sedan sjunka ner till och igen. Mönstret fortsätter därefter upprepas med perioden . Själva kurvan kommer att bli en mjuk periodisk vågrörelse.

Sinusfunktioner kan användas för att beskriva många förlopp, bl.a. inom fysiken. Den här typen av svängningar har därför fått ett eget namn, sinusvåg. Att grafen är just vågformad kan man förstå med hjälp av enhetscirkeln. Nedan illustreras hur sinusvärdet för en vinkel i enhetscirkeln representeras i ett koordinatsystem.

Med ett liknande resonemang kan man ta reda på hur grafen till ser ut. Man inser då att kurvan för är identisk med den för , men förskjuten i led.

Metod

Läsa av period

Med hjälp av grafen till en sinus- eller cosinusfunktion kan man bestämma funktionens period. Eftersom en hel våg motsvarar en period kan man bestämma den genom att läsa av avståndet mellan två intilliggande toppar eller dalar. I följande figur kan man exempelvis se att cosinus har perioden .

Om det är svårt att läsa av värdena i vågornas toppar eller dalar kan man välja andra punkter. För att läsa av en period är det viktiga att man väljer motsvarande punkter på intilliggande vågor.

Ibland är det inte möjligt eller praktiskt att välja punkter med en periods mellanrum — då kan man istället välja punkter med ett större eller mindre avstånd. Så länge man vet precis hur många perioder det är mellan punkterna kan man bestämma funktionens period.

Exempel

Läs av perioderna

fullscreen

Graferna till två funktioner har ritats i figuren. Bestäm deras perioder.

Visa Lösning expand_more

För att bestämma perioden för en funktion kan man t.ex. läsa av avståndet mellan två intilliggande toppar eller dalar. Vi börjar med den blå grafen, där det finns två toppar men endast en dal. Det är därför lämpligt att undersöka avståndet mellan topparna.

Avståndet mellan dem är vilket innebär att funktionen till den blå grafen har perioden Den röda grafen har gott om både toppar och dalar, men topparna ligger inte på värden som är lätta att läsa av. Vi väljer därför två dalar bredvid varandra och läser av avståndet.

Funktionen till den röda grafen har alltså perioden .


Metod

Lösa trigonometriska ekvationer grafiskt

Ibland kan det vara lämpligt att lösa trigonometriska ekvationer grafiskt. Då tolkar man ekvationens led som två funktionsuttryck, där skärningspunkternas -värden anger lösningarna. På grund av de trigonometriska funktionernas periodicitet finns det ofta ett oändligt antal skärningspunkter som man måste ta hänsyn till när man anger lösningarna. Exempelvis kan ekvationen
lösas grafiskt. Här används en grafräknare för att rita grafer och bestämma skärningspunkter, men det går även bra med andra digitala verktyg som t.ex. Geogebra.
1
Lös ut den trigonometriska termen
expand_more
Till att börja med löser man ut den trigonometriska termen så att den står ensam i höger- eller vänsterledet.
2
Rita graferna till vänster- och högerledet
expand_more

Man ser sedan höger- och vänsterledet som två olika funktionsuttryck och ritar graferna till dessa. Det kan vara svårt att skissa sinuskurvor för hand, så man bör använda något sorts digitalt verktyg. I det här fallet ger vänsterledet en sinuskurva och högerledet en horisontell linje.

sinuskurva på TI-82-räknare

Eftersom sinusfunktionen som störst blir kan man behöva ändra på -axelns skala för att bättre kunna se graferna när man ritar ut dem på en räknare.

3
Bestäm skärningspunkter mellan graferna
expand_more

Det kan finnas många skärningspunkter mellan graferna, men det räcker oftast att bestämma alla inom en period. På räknare använder man kommandot intersect för att bestämma skärningspunkter.

skärningspunkt med sinuskurva på TI-82-räknare
I det här fallet finns det två skärningspunkter i varje period. I första perioden till höger om -axeln kan man hitta lösningarna
För att underlätta när man ska bestämma den trigonometriska funktionens period är det också bra att bestämma ytterligare en punkt i en intilliggande period.


4
Bestäm den trigonometriska funktionens period
expand_more
För att kunna ange hela lösningsmängderna måste man bestämma den trigonometriska funktionens period. Det kan man göra genom en direkt avläsning i grafen eller genom att beräkna avståndet mellan två motsvarande skärningspunkter. För exemplet bestäms perioden med hjälp av skärningspunkterna från förra steget:


5
Ange lösningsmängderna
expand_more
Till sist bestämmer man alla lösningar till ekvationen genom att lägga till ett helt antal perioder till de lösningar man bestämde i steg För exemplet är perioden så lösningsmängderna blir
där är ett heltal.

Den första lösningsmängden, , representeras av de röda punkterna, och de gröna punkterna motsvarar den andra, .


Laddar innehåll