Begrepp

Enhetscirkeln

Den cirkel som har sin medelpunkt i origo och radien 11 kallas enhetscirkeln. Låter man en punkt PP röra sig moturs längs med cirkelranden skapas en vinkel vv mellan den positiva xx-axeln och den radie som går ut till P.P. Om punkten rör sig medurs från positiva xx-axeln låter man vv vara negativ.

Vinkeln vv mäts i grader eller radianer och kan vara vilket reellt tal som helst. Man kan visa att koordinaterna för PP kan definieras med de trigonometriska funktionerna sinus och cosinus.

P=(cos(v),sin(v))P=\left(\cos(v),\sin(v)\right)

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}