Allmänna villkor Mathleaks

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan Mathleaks AB, org. nr. 556899-6994, Floragatan 12 114 31 Stockholm (”Mathleaks”) och den fysiska person som accepterar dessa villkor (”Du” eller ”Dig”). Genom att acceptera dessa allmänna villkor garanterar Du att Du minst är sexton år gammal eller att Du har förmyndares godkänn­ande att teckna Abonnemang.
1.2 Mathleaks programvara och tjänster (”Tjänsten”) tillhandahålls i enlighet med dessa allmänna villkor, som Du ombeds att noga läsa igenom. Om Du inte godtar dessa allmänna villkor, kan Du tyvärr inte använda Tjänsten mer.
1.3 Genom att acceptera dessa allmänna villkor samtycker Du till att Tjänsten omgående tillhandahålls till Dig. Därmed gäller inte ångerrätten för detta köp.

2. Abonnemang

2.1. Mathleaks AB ger Dig en personlig och tidsbegränsad licens att installera och använda Tjänsten i enlighet med dessa allmänna villkor (”Abonnemanget”).
2.2. Abonnemanget gäller från den tidpunkt det har aktiverats av Mathleaks och pågår enligt den abonnemangsperiod du valt (”Abonnemangs­tiden”) oavsett om det sägs upp. Har ditt Abonnemang inte sagts upp 24 timmar före det att Abonnemangs­tiden löper ut förlängs Abonnemanget automatiskt med ytterligare en abonnemangsperiod. Abonnemanget avslutas via knappen ”mitt konto” i menyn.
2.3. Du får inte: (a) distribuera, licensera, sälja eller på något annat sätt överlåta eller upplåta Ditt Abonnemang, användarnamn eller lösenord utan Mathleaks uttryckliga medgivande, (b) kopiera Tjänsten eller någon del av denna, (c) göra en kopia av Tjänsten tillgänglig för andra användare eller tillgänglig via ett nätverk för nedladd­ning och användning av flera användare än Dig, (d) använda Tjänsten eller dess forum för att publicera eller på annat sätt distribuera reklam eller annonser utan Mathleaks utryckliga medgivande, eller (e) använda Tjänsten eller dess forum för att publicera eller på annat sätt distribuera information som innebär en överträdelse av gällande lag eller som kan uppfattas som olämplig eller kränkande.

3. Ansvarsbegränsning

3.1. Utöver det ersättningsansvar som uttryckligen åvilar Mathleaks enligt dessa allmänna villkor och vid var tid gällande lag har Mathleaks ingen skyldighet att utge någon ersättning till Dig för den eventuella skada som Du skulle kunna lida till följd av att Tjänsten inte motsvarar Dina förväntningar. Mathleaks ersätter aldrig indirekta skador eller förluster, såsom utebliven vinst eller täckningsköp, om inte annat följer av tvingande lag.
3.2. Mathleaks garanterar inte, och avsäger sig ansvaret, riktigheten, fullständigheten, eller ändamåls­enligheten för informationen som tillhandahålls i eller genom Tjänsten (t.ex. genom dess forum) eller för Din användning av denna information.
3.3. Mathleaks har inget ansvar för spridning eller mottagning eller misslyckandet att sprida eller ta emot material, oavsett typ.
3.4. Mathleaks förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i det material och den information som finns tillgänglig i Tjänsten.
3.5. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för användande av Tjänsten, t.ex. åtkomst till internet, webbläsare, e-post m.m.
3.6. Även om vi anstränger oss för att erbjuda våra tjänster utan tekniska störningar och fel kan speciellt underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar, begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för Dig att använda Tjänsten. Under vissa omständigheter kan det även hända att data går förlorad. Mathleaks ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten och kan inte garantera att tekniska störningar eller dataförluster inte förekommer. Mathleaks förbehåller sig rätten att när som helst ändra, inskränka eller avbryta omfattningen och funktionaliteten i Tjänsten.
3.7. Du förbinder dig att hålla en god ton i Tjänstens forum. Mathleaks förbehåller sig rätten att avgöra vad som är god ton.

4. Fel i tjänst

4.1. Skulle det vid tillhandahållandet av Tjänsten uppstå ett problem där Mathleaks bryter mot detta avtal kan du begära ersättning. Skicka i sådana fall en reklamation via e-post till support@mathleaks.se.

5. Förtida upphörande

5.1. Mathleaks har rätt att säga upp Ditt Abonnemang med omedelbar verkan och att blockera Din tillgång till Tjänsten om Du väsentligen bryter mot dessa allmänna villkor eller i övrigt mot reglerna för Abonnemanget. Din uteblivna betalning av aktuell prenumerationsavgift eller andra avgifter ska alltid anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

6. Immateriella rättigheter

6.1. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten tillhör Mathleaks eller tredje man med vilken Mathleaks samarbetar, och får inte användas av Dig utöver vad som krävs för användning av Tjänsten enligt dessa allmänna villkor eller vad som följer av tvingande lag.
6.2. Mathleaks behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls via Tjänsten samt till offentliggjort innehåll, information, bilder, videor och databaser (”Skyddad Egendom”). Förändringar, mångfaldigande, offentliggörande, vidarebefordran till tredje part och/eller utnyttjande av Skyddad Egendom utan medgivande från Mathleaks för detta är därför förbjudet.

7. Hantering av personuppgifter

7.1. Mathleaks värdesätter din personliga integritet. All behandling av Dina personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).
7.2. Genom att använda Tjänsten godtar Du att Mathleaks kan använda dina personuppgifter för att administrera Tjänsten samt för att kunna marknadsföra erbjudanden till Dig som t.ex. exklusiva erbjudanden och information om nyheter från Mathleaks. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bl.a. marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering.
7.3. Om Du inte vill ta del av framtida erbjudanden från Mathleaks kan Du alltid återta ditt medgivande. Skicka i sådana fall ett e-postmeddelande till support@mathleaks.se och meddela att Du återtar ditt medgivande. Efter återtagande av Ditt medgivande kommer Mathleaks inte att använda dina person­uppgifter för andra syften än att administrera kundförhållandet.
7.4. Du kan även en gång per år kostnadsfritt skriftligen begära att Mathleaks ska lämna information om vilka personuppgifter som Mathleaks behandlar om Dig. Sådan begäran ska vara egenhändigt undertecknad av Dig och skickas till:

Mathleaks AB
Floragatan 12
114 31 Stockholm

8. Allmänt

8.1. Mathleaks kan komma att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan, exempelvis för att uppfylla juridiska krav eller för att göra funktionsändringar. Om Du fortsätter att använda Tjänsten efter en ändring så tolkar vi det som att Du accepterar de nya allmänna villkoren. Aktuella allmänna villkor hittar Du alltid på www.mathleaks.se/pp.
8.2. Skulle enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor eller hela eller delar av det avtal som ingåtts mellan parterna vara ogiltiga, så påverkar detta inte de allmänna villkorens giltighet i övriga delar.

9. Tillämplig lag och tvister

9.1. För dessa allmänna villkor gäller svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler. Eventuella tvister som uppstår mellan parterna skall lösas av svensk domstol.


INFORMATION OM COOKIES

Vad är Cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en hemsida. Vi använder cookies för att identifiera din dator så att vi kan förbättra din användarupplevelse. Du kan rensa cookies på din dator men då kan vi inte garantera att Mathleaks fungerar på ett korrekt sätt.

Nödvändiga/operativa cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten. Webbsidan kommer

  • Detektera om webbsidan används via mobilapp eller webbläsare.

Funktionella cookies

Funktionella cookies låter oss sköta vissa funktioner på webbtjänsten i enlighet med de val som du gör. Därigenom kan vi spara val du gjort så att du inte behöver göra valet åter nästa gång du använder tjänsten. Exempel på detta kan vara (men inte begränsat till):

  • Du har valt att dölja laglig information om cookies som länkar till den här texten
  • Historik på sidor som besökts så att du enkelt kan återanvända tjänsten

Tredje part

Webbplatsen använder s.k. tredjepartscookies främst för insamling av data om hur tjänsten används. Exempel på tredjepart är Google Analytics. Data som samlas in kan vara (men inte begränsat till):

  • Vilka sidor som besöks
  • Vilka funktioner som används
  • Hur länge besökare i genomsnitt använder tjänsten per session

Insamlad data används som underlag för att förbättra användarupplevelsen och vidareutveckling av tjänsten. Webbsidan kommer aldrig dela med sig av personlig information till tredjepart.