Expandera meny menu_open Minimera Gå till startsidan Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Medellutning

Begrepp

Lutning

Lutningen för en graf anger hur yy-värdet ökar eller minskar för större och större xx-värden, dvs. hur mycket den växer eller avtar. Om lutningen är positiv innebär det att funktionen växer medan en negativ lutning innebär att den avtar. För en horisontell linje, som varken ökar eller minskar, är lutningen 0.0.

Positiv, negativ och ingen lutning

Räta linjer har en konstant lutning som kan läsas av direkt som kk-värdet, men för funktioner som inte är räta ändrar sig lutningen med xx-värdet. För andragradsfunktionen nedan är grafens lutning negativ när xx är negativt och positiv när xx är positivt, och ju längre från origo man går desto brantare blir grafen.

Regel

Enhet för lutning

När en grafs lutning tolkas som en förändringshastighet går det att bestämma dess enhet med hjälp av enheterna på koordinataxlarna.

Regel

Lutningens enhet=y-axelns enhetx-axelns enhet\text{Lutningens enhet}=\dfrac{y\text{-axelns enhet}}{x\text{-axelns enhet}}

Det går att motivera detta samband med hjälp av en graf som t.ex. visar en cykelresa, där xx-axeln har enheten minuter och yy-axeln har enheten kilometer från en viss startpunkt.

Lutningen på ett intervall, t.ex. de första 2020 minuterna, kan beräknas med kk-formeln: ΔyΔx=2 km20 min=0.1 km/min. \dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{2 \text{ km}}{20 \text{ min}}=0.1 \text{ km/min.} När värdena divideras kommer även enheterna från diagrammet att divideras, och lutningen får då enheten km/min.

Begrepp

Sekant

En rät linje som skär en kurva mer än en gång, dvs. två eller fler gånger, kallas för en sekant. Exempelvis är den röda linjen i koordinatsystemet en sekant eftersom den skär den blå kurvan två gånger.

Kurvan behöver inte vara grafen till en funktion. En rät linje som skär en geometrisk figur på två ställen är också en sekant. Om den geometriska figuren är en cirkel kallas den delen av sekanten som befinner sig inuti cirkeln för korda.
fullscreen
Uppgift

Bestäm ekvationen för den sekant som funktionen f(x)f(x) har mellan x=-4x = \text{-}4 och x=1x = 1.

Visa Lösning
Lösning

Eftersom en sekant är en rät linje har den en ekvation på formen y=kx+m.y = kx + m. Enligt uppgiften ska sekanten gå mellan x=-4x = \text{-}4 och x=1,x = 1, så vi markerar dessa punkter på grafen till f(x)f(x) och drar en rät linje genom dem.

Vi ser att sekanten går igenom punkterna (-4,0)(\text{-} 4,0) och (1,4).(1,4). För att bestämma ekvationen till denna räta linje börjar vi med att bestämma kk-värdet genom att sätta in punkterna i kk-formeln.

k=y2y1x2x1k = \dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}
k=401(-4)k = \dfrac{{\color{#0000FF}{4}}-{\color{#009600}{0}}}{{\color{#0000FF}{1}}-\left( {\color{#009600}{\text{-}4}} \right)}
k=401+4k=\dfrac{4-0}{1+4}
k=45k=\dfrac{4}{5}
k=0.8k=0.8

Sätter vi in detta i ekvationen får vi y=0.8x+m.y = 0.8x + m. Vi bestämmer sedan mm-värdet genom att sätta in en av punkterna i ekvationen och lösa ut m.m.

y=0.8x+my = 0.8x + m
4=0.81+m{\color{#009600}{4}} = 0.8 \cdot {\color{#0000FF}{1}} + m
4=0.8+m4 = 0.8 + m
3.2=m3.2 = m
m=3.2m = 3.2
Genom att sätta in m=3.2m = 3.2 ser vi att sekanten har ekvationen y=0.8x+3.2. y = 0.8x + 3.2.
Regel

Ändringskvot

En ändringskvot, ΔyΔx,\frac{\Delta y}{\Delta x}, beskriver den genomsnittliga förändringen för en funktion på ett intervall. Den kan till exempel beskriva medelhastigheten för en bil under en viss tid eller medeltillväxten för bakterier under ett experiment. För att beräkna ändringskvoten bestämmer man ändpunkterna på intervallet, (x1,y1)(x_1, y_1) och (x2,y2),(x_2,y_2), och dividerar förändringen i yy-led med den i xx-led.

ΔyΔx=y2y1x2x1\dfrac{\Delta y}{\Delta x} =\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}

Man använder alltså en motsvarighet till kk-formeln och resultatet kan tolkas som medellutningen över intervallet. Ändringskvoten kan dock beräknas för vilken funktion som helst, till skillnad från kk-värdet som endast kan beräknas för räta linjer. Ett annat sätt att tolka ändringskvoten är som lutningen för den sekant som ritas mellan intervallets ändpunkter.

fullscreen
Uppgift

Johanna har värmt en macka som hon ska äta när hon spelar datorspel. Hon sätter igång spelet 55 minuter efter att mackan är färdig men blir så distraherad att hon glömmer att äta den i ytterligare 1515 minuter. Grafen visar mackans temperatur TT i ^\circC som en funktion av tiden tt i minuter.

Bestäm och tolka ändringskvoten mellan t1=5t_1=5 och t2=20.t_2=20.

Visa Lösning
Lösning

Ändringskvoten kan i vårt fall beräknas med formeln ΔTΔt=T2T1t2t1, \dfrac{\Delta T}{\Delta t} =\dfrac{T_2-T_1}{t_2-t_1}, där vi vet från uppgiften att t1=5t_1=5 och t2=20.t_2=20. Värdena på T1T_1 och T2T_2 kan vi läsa av från koordinatsystemet. Eftersom punkterna inte sitter på värden som är lätta att läsa av blir de ungefärliga. Vi kan också om vi vill rita en sekant mellan punkterna.

Nu sätter vi in i formeln och beräknar ändringskvoten.

ΔTΔt=T2T1t2t1\dfrac{\Delta T}{\Delta t} =\dfrac{T_2-T_1}{t_2-t_1}
ΔTΔt=2355205\dfrac{\Delta T}{\Delta t} = \dfrac{{\color{#0000FF}{23}} - {\color{#009600}{55}}}{{\color{#0000FF}{20}} - {\color{#009600}{5}}}
ΔTΔt=-3215\dfrac{\Delta T}{\Delta t} = \dfrac{\text{-} 32}{15}
ΔTΔt=-2.13333\dfrac{\Delta T}{\Delta t} = \text{-} 2.13333\ldots
ΔTΔt-2.1\dfrac{\Delta T}{\Delta t} \approx \text{-} 2.1

Vi får ett negativt värde på ändringskvoten, vilket innebär att det är en minskning. Enheten får vi genom att dividera yy-axelns enhet med xx-axelns vilket ger oss enheten C/min. \left.^\circ\text{C}\middle/\text{min.}\right. Eftersom en ändringskvot beskriver en genomsnittlig förändring kan alltså ΔTΔt-2.1\frac{\Delta T}{\Delta t} \approx\text{-} 2.1 tolkas som att mackan svalnade med i genomsnitt ungefär 2.1C2.1\, ^\circ\text{C}/minut mellan 55 och 2020 minuter efter att mackan värmts klart.

Metod

Beräkna ändringskvot

För att beräkna en funktions ändringskvot på intervallet mellan x1x_1 och x2x_2 använder man formeln ΔyΔx=y2y1x2x1. \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}. Om man har funktionens graf kan man direkt läsa av koordinaterna, men man måste inte ha tillgång till den utan det går även bra med funktionsuttrycket eller ibland en värdetabell. Man kan t.ex. bestämma ändringskvoten för funktionen y=21.1xy=2\cdot 1.1^x på intervallet mellan x=10x=10 och x=30.x=30.

1

Bestäm intervallets ändpunkter

Om ändpunkternas xx-koordinater är givna, som i det här fallet, kan ändpunkternas yy-värden beräknas genom att sätta in xx-värdena i funktionsuttrycket.

xx 21.1x2 \cdot 1.1^x yy
10{\color{#0000FF}{10}} 21.1102 \cdot 1.1^{\color{#0000FF}{10}} 5.187\sim 5.187
30 {\color{#0000FF}{30}} 21.1302\cdot 1.1^{{\color{#0000FF}{30}}} 34.899\sim 34.899

Intervallets ändpunkter är i det här fallet ungefär (10,5.187)(10,5.187) och (30,34.899).(30,34.899). Genom att behålla många decimaler undviker man stora avrundningsfel.

2

Sätt in koordinaterna i formeln
Nu sätter vi in koordinaterna i formeln och beräknar ändringskvoten.
ΔyΔx=y2y1x2x1\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}
ΔyΔx=34.8995.1873010\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{{\color{#0000FF}{34.899}}-{\color{#009600}{5.187}}}{{\color{#0000FF}{30}}-{\color{#009600}{10}}}
ΔyΔx=29.71220\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{29.712}{20}
ΔyΔx=1.4856\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=1.4856
ΔyΔx1.5\dfrac{\Delta y}{\Delta x} \approx 1.5
Ändringskvoten är ungefär 1.5.1.5.
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward