Begrepp

Lutning

Lutningen för en graf anger hur yy-värdet ökar eller minskar för större och större xx-värden, dvs. hur mycket den växer eller avtar. Om lutningen är positiv innebär det att funktionen växer medan en negativ lutning innebär att den avtar. För en horisontell linje, som varken ökar eller minskar, är lutningen 0.0.

Positiv, negativ och ingen lutning

Räta linjer har en konstant lutning som kan läsas av direkt som kk-värdet, men för funktioner som inte är räta ändrar sig lutningen med xx-värdet. För andragradsfunktionen nedan är grafens lutning negativ när xx är negativt och positiv när xx är positivt, och ju längre från origo man går desto brantare blir grafen.

Det faktiska värdet för lutningen i en punkt på en graf anges av riktningskoefficienten för den tangent som tangerar grafen i den punkten. Detta värde kan bestämmas direkt genom att beräkna derivatan för funktionen i punkten. Om man istället beräknar ändringskvoten mellan två punkter på grafen får man den genomsnittliga lutningen på intervallet.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}