Potenser

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Begrepp

Potens

Potenser är ett enklare sätt att skriva upprepad multiplikation. Exempelvis kan produkten 7777 \cdot 7 \cdot 7 skrivas som potensen 73,7^3, där sjuan och trean utgör potensens bas respektive exponent.

Potenser1.svg

737^3 utläses "sju upphöjt till tre" och exponenten 33 betyder att basen 77 multipliceras tre gånger. I tabellen syns ytterligare några exempel.

121212=123 12\cdot 12\cdot 12=12^3 1212 upphöjt till 33
2222=24 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2=2^4 22 upphöjt till 44
66666=65 6\cdot 6\cdot 6 \cdot 6 \cdot 6=6^5 66 upphöjt till 55
När exponenten är 22 utläser man den ibland som "i kvadrat". Till exempel 82,8^2, som kan utläsas "åtta i kvadrat". På motsvarande sätt kan potensen 838^3 utläsas "åtta i kubik".

För att skriva potenser använder man knappen med det lilla "taket" som ser ut så här: \wedge. Man skriver först basen, sedan taket och sist exponenten.

TI-beräkning som visar potens

Detta sätt att skriva en potens fungerar för alla exponenter, men det finns ett snabbare sätt att skriva just "upphöjt till två". Man skriver då talet man vill kvadrera, dvs. basen, och trycker sedan på knappen x2x^2 för att upphöja det till 2.2.

TI-beräkning som visar kvadrering
Regel

Potenslagar

Ur definitionen av potenser följer en del räkneregler som underlättar vid beräkningar. Dessa brukar kort och gott kallas potenslagar.

Regel

Multiplikation och division av potenser

Regel

abac=ab+ca^b\cdot a^c=a^{b+c}
När potenser med samma bas multipliceras kan de skrivas som en potens genom att man adderar exponenterna. Enligt regeln är t.ex. 23222^3\cdot 2^2 lika med 23+2=25.2^{3+2}=2^5. Man kan motivera detta genom att skriva ut potenserna som upprepade multiplikationer.
23222^3 \cdot 2^2
Dela upp i faktorer
(222)(22)(2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2)
222222 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2
252^5
Regeln gäller för alla reella tal a,a, bb och c.c.

Regel

abac=abc\dfrac{a^b}{a^c}=a^{b-c}

När potenser med samma bas divideras kan de skrivas som en enda potens där exponenten i nämnaren subtraherats från exponenten i täljaren. Enligt regeln blir t.ex. divisionen av 363^6 och 343^4 lika med 364=323^{6-4}=3^2. Man kan motivera detta genom att skriva ut potenserna som upprepade multiplikationer.

3634\dfrac{3^6}{3^4}
Dela upp i faktorer
3333333333\dfrac{3\cdot 3\cdot 3\cdot3\cdot3\cdot3}{3\cdot3\cdot3\cdot3}
3333333333\dfrac{3\cdot 3\cdot \cancel{3}\cdot\cancel{3}\cdot\cancel{3}\cdot\cancel{3}}{\cancel{3}\cdot\cancel{3}\cdot\cancel{3}\cdot\cancel{3}}
333\cdot3
323^2
Regeln gäller för alla reella a,a, bb och cc, men inte om a=0.a=0. Då blir uttrycket odefinierat.
Regel

Specialfall

Ur potenslagarna följer några vanliga fall som kanske inte är självklara, men som kan vara bra att komma ihåg.

Regel

a0=1a^{0}=1

Hur ska man tolka en potens med exponenten 0, t.ex. 404^0? Svaret är att ett tal upphöjt till 0 är 1. Motiveringen till detta är att ett tal dividerat med sig självt är just 1. I exemplet skrivs noll som 22.2-2.

404^0
4224^{2-2}
abc=abac a^{b-c}= \dfrac{a^b}{a^c}
4242\dfrac{4^2}{4^2}
11
Denna regel gäller för alla tal utom när basen är 0, dvs. om man har 000^0. Då hade man, på motsvarande sätt som i exemplet med 4 fått 0202,\frac{0^2}{0^2}, vilket ger nolldivision som inte är tillåtet.

Regel

a1=aa^{1}=a

En potens med exponenten 11 är alltid lika med sin bas. Det följer naturligt av definitionen av en potens som säger att en potens anger upprepad multiplikation av ett tal. Man kan intuitivt visa varför: 75=7777774=777773=77772=7771=7\begin{aligned} 7^5&=7\cdot 7\cdot 7\cdot 7\cdot 7\\ 7^4&=7\cdot 7\cdot 7\cdot 7\\ 7^3&=7\cdot 7\cdot 7\\ 7^2&=7\cdot 7\\ 7^1&=7 \end{aligned}

Detta är inget riktigt bevis, men ett enkelt sätt att förstå varför a1=a.a^1=a.

Dessa regler kan motiveras med hjälp av potenslagarna.

Uppgift

Beräkna värdet av uttrycket utan räknare. 6369656-7 6^3\cdot\dfrac{6^9}{6^5}\cdot6^{\text{-}7}

Lösning

Vi börjar med att beräkna kvoten. Eftersom det är samma bas subtraheras exponenterna.

6369656-76^3\cdot\dfrac{6^9}{6^5}\cdot6^{\text{-}7}
636956-76^3\cdot6^{9-5}\cdot6^{\text{-}7}
Beräkna 959-5
63646-76^3\cdot6^{4}\cdot6^{\text{-}7}
63+476^{3+4-7}
606^0
11

Uttryckets värde är 1.1.

Visa lösning Visa lösning


Uppgifter

Nivå 1
1.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Tolka vad potensen betyder och beräkna dess värde utan räknare.


a

535^3

b

252^5

1.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm värdet av följande potenser.

a

626^2

b

434^3

c

242^4

d

181^8

1.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Skriv om talen som en potens med basen 55 genom att prova dig fram.


a

2525

b

625625

c

7812578\,125

1.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan
a

Skriv talet 3636 som en potens med basen 6.6.

b

Skriv talet 2727 som en potens med basen 3.3.

c

Skriv talet 6464 som en potens med basen 4.4.

d

Skriv talet 6464 som en potens med basen 2.2.

1.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Förenkla följande uttryck så långt det går.


a

3236333^2 \cdot 3^6\cdot 3^3

b

25/2322\dfrac{2^5/2^3}{2^2}

c

727579\dfrac{7^2\cdot 7^5}{7^9}

1.6
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Förenkla följande uttryck utan räknare


a

102010\cdot 2^0

b

(102)0(10\cdot 2)^0

c

10-1+0.9110^{\text{-} 1}+0.9^1

d

10-10.9110^{\text{-} 1}\cdot 0.9^1

1.7
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Lös ekvationen 5x=58.5^x = 5^8.

Nivå 2
2.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Beräkna följande summa utan att använda räknare. (-1)10+(-1)15+(-1)20(-1)25 (\text{-} 1)^{10}+(\text{-} 1)^{15}+(\text{-} 1)^{20} - (\text{-} 1)^{25}

2.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Visa att 10-310^{\text{-}3} kan skrivas som 0.001.0.001.

2.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Förenkla uttrycken utan räknare.

a

64-(-2)3\dfrac{64}{\text{-}(\text{-}2)^3}

b

1(-2)-3\dfrac{1}{(\text{-}2)^{\text{-}3}}

2.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Motivera potenslagen abac=abc \dfrac{a^b}{a^c}=a^{b-c} med ett lämpligt exempel. Du kan välja a,ba, \, b och cc så att de är positiva heltal och att bb är större än cc.

2.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Lös ekvationen 73x=49.7^{3x} = 49. Avrunda till två decimaler.

2.6
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Vinterkräksjukan bryter ut på en förskola med 9696 barn. Första dagen är 33 barn sjuka och sedan dubbleras antalet sjuka barn för varje dag som går. Hur många dagar efter att de första insjuknade är alla sjuka?

Nivå 3
3.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Förenkla uttrycket utan räknare. (120)-1+(118)-1(-12)-1 \left(\dfrac{1}{20}\right)^{\text{-}1}+\left(\dfrac{1}{18}\right)^{\text{-}1}-\left(\text{-}\dfrac{1}{2}\right)^{\text{-}1}

3.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Förklara varför likheten a0=1a^0=1 gäller. Finns det begränsningar?

3.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Vilken siffra slutar potensen 22022^{202} på?

Test
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}