Randvinkelsatsen

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Begrepp

Medelpunktsvinkel

I en cirkel bildas en medelpunktsvinkel mellan två radier. Både uu och vv är medelpunktsvinklar.

cirkel med medelpunktsvinkel
Begrepp

Randvinkel

Två linjer som dras från en cirkelbåges ändpunkter och möts i en tredje punkt på cirkelns rand bildar en randvinkel. De tre gröna vinklarna är randvinklar.

cirkel med randvinklar och cirkelbåge
Enligt en av följdsatserna till randvinkelsatsen är randvinklar till samma cirkelbåge lika stora.
Regel

Randvinkelsatsen

Medelpunktsvinkeln uu och randvinkeln vv spänner upp samma cirkelbåge.

cirkel med medelpunkts- och randvinkel på samma cirkelbåge

Enligt randvinkelsatsen är då uu dubbelt så stor som vv.

u=2vu=2v

Sambandet gäller oavsett vilken randpunkt och cirkelbåge som väljs.
Satsen kan bevisas med yttervinkelsatsen och delas upp i tre fall beroende på hur linjerna som bildar randvinkeln har dragits.
Uppgift

Bestäm vinklarna uu och v.v.

cirkel med två randvinklar och en medelpunktsvinkel
Lösning

Vinkeln vv och 4949^\circ-vinkeln är randvinklar till samma cirkelbåge.

cirkel med två randvinklar

Det betyder att de är lika stora, så v=49.v=49^\circ. Medelpunktsvinkeln uu spänner upp samma cirkelbåge som randvinklarna.

cirkel med två randvinklar och en medelpunktsvinkel

Enligt randvinkelsatsen är medelpunktsvinkeln dubbelt så stor som randvinkeln för samma cirkelbåge. Det betyder att u=249=98. u=2\cdot49^\circ=98^\circ.

Visa lösning Visa lösning
Regel

Följder av randvinkelsatsen

Från randvinkelsatsen följer några andra samband som kan vara bra att känna till.

Regel

Första följdsatsen

Randvinklar som spänner upp samma cirkelbåge är lika stora oavsett var de placeras.

Foljderavrandvinkelsatsen misc 1.svg
Regel

Andra följdsatsen

En randvinkel som dras från två ändpunkter av en diameter, dvs. som spänner upp en halvcirkelbåge, är alltid rät.

Foljderavrandvinkelsatsen misc 2.svg
Regel

Tredje följdsatsen

För en fyrhörning inskriven i en cirkel, dvs. hörnen ligger på cirkelns rand, är summan av motstående vinklar 180.\mathbf{180^\circ}.

Foljeravrandvinkelsatsen misc 3.svg
Uppgift

I den inskrivna fyrhörningen ABCDABCD är vinkeln ABCABC 105.105^\circ. Bestäm fyrhörningens övriga vinklar.

cirkel med inskriven fyrhörning
Lösning

Vinkeln vid hörn AA är randvinkel till en halvcirkel eftersom sträckan BDBD är diameter. Det betyder att vinkel AA är 9090^\circ enligt en av följdsatserna till randvinkelsatsen.

cirkel med inskriven fyrhörning och en rät vinkel

BCD\wedge BCD är också rät eftersom den är randvinkel på den andra halvcirkeln.

cirkel med inskriven fyrhörning med två rät vinklar

Vi vet också att ABC\wedge ABC är 105.105^\circ.

cirkel med inskriven fyrhörning och två räta vinklar

ADC\wedge ADC och ABC\wedge ABC är motstående vinklar i en fyrhörning som är inskriven i en cirkel. Enligt en av följdsatserna till randvinkelsatsen innebär det att summan av dem är 180.180^\circ. Det ger ADC+105=180ADC=75. \wedge ADC+105^\circ=180^\circ \quad \Leftrightarrow \quad \wedge ADC=75^\circ. Vinklarna i fyrhörningen är alltså A=90,B=105,C=90,D=75. A=90 ^\circ, \quad B=105 ^\circ, \quad C=90 ^\circ, \quad D=75 ^\circ.

Visa lösning Visa lösning
Bevis

Bevis för randvinkelsatsen

För att bevisa randvinkelsatsen delar man upp den i tre olika fall som bevisas separat.

Bevis

Fall 1

Det första fallet inträffar när ett av vinkelbenen till randvinkeln går igenom medelpunkten, vilket gör att det går genom ett av vinkelbenen till medelpunktsvinkeln. Detta innebär också att det vinkelbenet utgör en diameter i cirkeln.

cirkel med medelpunktsvinkel och likbent triangel

Triangeln som skapas är likbent eftersom två av benen är radier. Det betyder att basvinklarna är lika stora. Yttervinkelsatsen ger u=v+v=2v. u = v + v =2v.

Bevis

Fall 2

I det andra fallet skär inte något av randvinkelns vinkelben något ben till medelpunktsvinkeln.

cirkel med medelpunktsvinkel och randvinkel

För att visa randvinkelsatsen för den här situationen ritar man in en diameter från randvinkeln som delar både den och medelpunktsvinkeln i två delvinklar.

cirkel med två medelpunktsvinklar och två randvinklar
Ser man den inlagda diametern som ett vinkelben både till randvinkeln och medelpunktsvinkeln kan man nu tolka denna nya figur som två exempel av fall 1. Beviset därifrån ger då att u1=2v1ochu2=2v2. u_1 = 2v_1 \quad \text{och} \quad u_2 = 2v_2. Den ursprungliga medelpunktsvinkeln uu är summan av u1u_1 och u2u_2 och på samma sätt är v=v1+v2v = v_1 + v_2. Detta används för att ta fram ett uttryck för u.u.
u=u1+u2u = u_1 + u_2
u1=2v1u_1={\color{#0000FF}{2v_1}}, u2=2v2u_2={\color{#009600}{2v_2}}
u=2v1+2v2u = {\color{#0000FF}{2v_1}} + {\color{#009600}{2v_2}}
u=2(v1+v2)u = 2(v_1 + v_2)
u=2vu = 2{\color{#0000FF}{v}}

Bevis

Fall 3

Det sista fallet som behöver undersökas är när ett av randvinkelns vinkelben skär ett av medelpunktsvinkelns ben.

cirkel med medelpunktsvinkel och randvinkel

På samma sätt som i förra fallet ritas en diameter in från randvinkeln. Denna gång delar den dock inte vinklarna, utan skapar nya rand- och medelpunktsvinklar, varav ett par är större än de ursprungliga.

två cirklar med randvinklar och medelpunktsvinklar

Sambandet från fall 1 kan nu användas igen: u1=2v1ochu2=2v2. u_1 = 2v_1 \quad \text{och} \quad u_2 = 2v_2. Vinkeln v1v_1(blå) kan nu skrivas som summan av v2v_2(röd) och randvinkeln vv (grön), dvs. v1=v+v2,v_1=v+v_2, vilket betyder att v=v1v2.v=v_1-v_2.

cirkel med summan av två vinklar
På samma sätt är u=u1u2.u=u_1-u_2. Detta används för att bevisa randvinkelsatsen även för detta fall.
u=u1u2u = u_1 - u_2
u1=2v1u_1={\color{#0000FF}{2v_1}}, u2=2v2u_2={\color{#009600}{2v_2}}
u=2v12v2u = {\color{#0000FF}{2v_1}} - {\color{#009600}{2v_2}}
u=2(v1v2)u = 2(v_1 - v_2)
u=2vu = 2{\color{#0000FF}{v}}

Randvinkelsatsen gäller alltså för alla tre fall.

Q.E.D.

Uppgifter

Nivå 1
1.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm de okända vinklarna.

a
b
c
1.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Triangeln ABCABC har skrivits in i en cirkel.

Triangel inskriven i cirkel med markerade vinklar

Markera cirkelbågarna som dessa randvinklar spänner upp.

a

ABC\wedge ABC

b

CAB\wedge CAB

c

BCA\wedge BCA

1.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm de okända vinklarna x,y,zx,\, y, \, z och u.u.

fyra randvinklar och en medelpunktsvinkel på samma cirkelbåge i en cirkel
1.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm vinklarna vv och w.w.

randvinklar i en cirkel
1.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Hur stor är vinkeln vv?

halvcirkel med randvinkel
1.6
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm de okända vinklarna i fyrhörningen.

fyrhörning inskriven i en cirkel
1.7
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm de okända vinklarna.

a
Medelpunktsvinkel och randvinkel i cirkel
b
c
Nivå 2
2.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm alla vinklar i triangeln som är inskriven i cirkeln.

Cirkel med inskriven triangel där hypotenusan utgör diametern
2.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm de okända vinklarna xx och yy i figuren.

fyrhörning inskriven i en cirkel med utsatt medelpunktsvinkel
2.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm vinkeln v.v.

Halvcirkel med randvinkel och medelpunktsvinkel
2.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm vinkeln v.v.

Triangel inskriven i en cirkel tillsammans med en randvinkel
2.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Punkterna A,A, BB och CC ligger på en cirkel. OO är cirkelns medelpunkt. Bestäm vinklarna i triangeln ABC.ABC.

NP MaB vt 02 uppgift 7
Nationella provet VT02 MaB
2.6
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm vinkeln v.v.

Cirkel med randvinklar och en medelpunktsvinkel
2.7
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

För vinklarna i figuren gäller att BMC=DFE.\wedge BMC=\wedge DFE. Du vet också att DME=4x+20\wedge DME=4x+20^\circ och att summan av alla markerade vinklar är 270.270 ^\circ. Bestäm samtliga markerade vinklar i figuren.

Cirkel med två medelpunktsvinklar och två randvinklar
Nivå 3
3.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

En cirkel har de tre punkterna A,A, BB och CC på sin rand som tillsammans bildar en likbent triangel. Bestäm vilka vinklar triangeln kan ha givet att AMB=64,\wedge AMB = 64^\circ, där MM är cirkelns mittpunkt.

3.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

I figuren tangerar sträckorna ABAB och BCBC cirkeln, vilket innebär att sträckorna precis nuddar cirkelranden. Om man drar radier till tangeringspunkterna förhåller sig dessa vinkelräta mot sträckorna ABAB och ACAC. Bestäm vinklarna xx och 2x2x med hjälp av denna information.

Cirkel med randvinkel och tangenter
3.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Thales från Miletos var en grekisk matematiker som levde för 26002600 år sedan. Han formulerade en sats med följande innebörd:

Varje triangel som är inskriven i en cirkel har en rät vinkel om en av triangelns sidor är diameter i cirkeln.

Triangeln ABCABC är inskriven i en cirkel på ett sådant sätt. Sidan ACAC är en diameter i cirkeln. Punkten MM är mittpunkt på sträckan AC.AC. I figuren är även sträckan BMBM inritad.

Rätvinklig triangel inskriven i en cirkel


a

Förklara varför de två vinklarna betecknade med xx är lika stora.

b

Visa, utan att använda randvinkelsatsen, att Thales sats är korrekt.

Nationella provet VT12 2b/2c
3.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm en formel som visar hur vinkeln bb beror av vinkeln a.a.

fyrhörning inuti en cirkel
3.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Linjen LL tangerar en cirkel i punkten TT. MM är cirkelns medelpunkt. Vinkeln mellan cirkelns diameter QTQT och linjen LL är 9090^\circ. En triangel PSTPST ligger i cirkeln med alla hörnen på cirkelns rand. Se figur.

a

Hur stor är vinkeln yy då vinkeln xx är 56?56^\circ?

b

Om punkterna PP och SS flyttas längs cirkelns rand kommer vinklarna xx och yy att variera. För xx gäller 0<x<90.0^\circ<x<90^\circ. Bestäm sambandet mellan vinklarna xx och y.y.

Nationella provet VT11 MaB
Test
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}