{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

{{ book.name }}

Svar, ledtrådar och lösningar till uppgifterna i kapitlen
{{ 'ml-book-overview-no-search-results' | message }}
{{ 'ml-heading-chapter' | message }} {{ chapter.number }}

{{ chapter.name }}

expand_more

Om boken

  • Förlag:
    Natur & Kultur
  • Författare:
    Lena Alfredsson, Hans Heikne, Sanna Bodemyr
  • ISBN:
    9789127460850
  • Kurs:
{{ 'ml-book-overview-btn-show-description' | message }}
{{ 'ml-book-overview-btn-save-textbook' | message }}

Matematik 5000+ utgör en ny version av den populära Matematik 5000-serien, skräddarsydd för att följa den senaste läroplanen från 2021. Den förnyade Matematik 5000+ är noggrant utformad för att omfatta och utforska kärnämnen och färdigheter som betonas i ämnesplanen. Matematik 5000 2b+ är skriven för Samhällsvetenskaps- och Ekonomiprogrammet samt Estetiska och Humanistiska programmet. Denna bok är indelad i följande kapitel: Algebra, Algebra och icke-linjära modeller, Statistik, och Geometri, var och en dedikerad åt att behandla specifika matematiska ämnen på ett djupgående sätt. Varje kapitel i Matematik 5000+ 2b struktureras vidare in i följande delkapitel: repetition, linjära modeller, linjära ekvationssystem, uttryck med parenteser, andragradsekvationer, andragradsfunktioner, upprepning av potensekvationer och exponentialfunktioner, logaritmer, regressionsanalys, lägesmått och spridningsmått, normalfördelning, logik och bevis, samt några klassiska satser inom geometri (del I och II) och koordinatgeometri. För att fördjupa sig ännu mer i olika aspekter av ämnet och möjliggöra en progressiv inlärningsprocess. Under den här kursen kommer du att utforska olika aspekter av matematik relaterade till negativa tal och prioriteringsregler. Du kommer att lära dig att utföra beräkningar med tal i bråkform och hantera algebraiska uttryck. Ett viktigt ämne är ekvationer och hur du löser dem, både genom traditionella metoder och med hjälp av digitala verktyg. Kursen kommer också att ge dig en repetition av viktiga koncept som formelhantering, tabeller och grafer, särskilt inom området för räta linjens ekvationer. Du kommer att fördjupa din förståelse för räta linjers egenskaper och lära dig mer om linjär regression, korrelation och korrelationskoefficienter. Vidare kommer du att studera lösning av ekvationssystem med olika metoder, inklusive substitutmetoden och additionsmetoden. Tillämpningar och problemlösning kommer också att vara en central del av kursen, där du kommer att applicera dina kunskaper på olika situationer och problem. Du kommer att arbeta med speciella ekvationssystem och repetition av multiplikation av uttryck. Konjugat- och kvadreringsregler kommer att förklaras, samt mer avancerade aspekter av dessa regler. Faktorisering av uttryck kommer också att täckas i kursen. Andragradsekvationer kommer att vara ett fokusområde, där du lär dig en lösningsformel och utforskar mer avancerade aspekter av sådana ekvationer. Du kommer att studera skrivsättet f(x) och hur man analyserar andragradsfunktioners grafer för att hitta deras största eller minsta värden. Kursen kommer också att täcka ämnen som potenser och potensekvationer, exponentiella funktioner och deras ekvationer, samt logaritmer och deras tillämpningar. Du kommer att fördjupa din förståelse för dessa begrepp och hur de används inom olika områden. Regressionsanalys med olika modeller kommer att introduceras, och du kommer att lära dig att överföra information från grafer till matematiska formler. Statistiska begrepp som medelvärde, median, typvärde, kvartiler och percentiler kommer att diskuteras, tillsammans med användningen av lådagram, standardavvikelse och normalfördelning. Du kommer även att använda digitala verktyg för att hantera normalfördelat material. I geometriskt avsnitt kommer du att förstå viktiga begrepp och definitioner inom geometri. Du kommer att bekanta dig med sats och bevis, implikation och ekvivalens. Viktiga satser som yttervikelsatsen, Pythagoras sats, likformighet och olika triangelsatser kommer att diskuteras. Avslutningsvis kommer du att lära dig om olika formler och samband inom geometri, inklusive avståndsformeln, mittpunktsformeln, kordasatsen och bisektrissatsen. Kursen kommer att ge dig en djupgående förståelse för olika matematiska koncept och förbereda dig för att lösa komplexa problem och tillämpa matematik i praktiska situationer. Det som särskiljer Matematik 5000+ är det införlivade användandet av digitala verktyg, en integrerad del som nu är obligatorisk i matematikundervisningen. Mathleaks, författaren bakom verkets övningar, har tillhandahållit klara och utförliga lösningsförslag till samtliga uppgifter i boken. För att främja en fördjupad förståelse inkluderar lösningsförslagen diagram, omfattande beräkningar och utförliga förklarande texter. För elevernas bästa erbjuder Mathleaks även kompletterande facit och ledtrådar till varje övning. Detta stöd ger eleverna möjlighet att utmana sig själva och prova på att lösa problem på egen hand, samtidigt som de har tillgång till stöd och råd utan att omedelbart avslöja lösningen. Med pedagogisk klarhet och tydlighet är Mathleaks lösningar till Matematik 5000+ utformade för att vägleda eleverna genom sina studier och ge dem en prisvärd och effektiv digital handledning i matematik, vilket skapar optimala förutsättningar för att förbättra sina betyg och prestationer.

close
Community (beta)