Avstånds- och mittpunktsformlerna

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Begrepp

Koordinatgeometri

I koordinatgeometri löser man geometriska problem med hjälp av punkter och geometriska figurer i koordinatsystem. Beräknar man exempelvis avståndet eller mittpunkten mellan två punkter använder man sig av koordinatgeometri.

Regel

Avståndsformeln

För två punkter (x1,y1)(x_1, y_1) och (x2,y2)(x_2, y_2) i ett koordinatsystem kan avståndet mellan dem beräknas med avståndsformeln.

Bevis

d=(x2x1)2+(y2y1)2d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}

Avståndet mellan två punkter i ett koordinatsystem (betecknas ofta dd) kan ses som hypotenusan i en rätvinklig triangel där kateterna är de vågräta och lodräta avstånden mellan punkterna, alltså Δx\Delta x och Δy.\Delta y.

Enligt Pythagoras sats förhåller sig hypotenusan till kateterna som d2=(Δx)2+(Δy)2, d^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2, där Δx\Delta x och Δy\Delta y är differensen mellan punkternas koordinater. Δx\Delta x är alltså x2x1x_2 - x_1 och Δy\Delta y är y2y1y_2 - y_1. Detta sätts in i uttrycket och dd löses ut för att få avståndsformeln.
d2=(Δx)2+(Δy)2d^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2
Δx=x2x1\Delta x={\color{#0000FF}{x_2 - x_1}}, Δy=y2y1\Delta y={\color{#009600}{y_2 - y_1}}
d2=(x2x1)2+(y2y1)2d^2 = \left({\color{#0000FF}{x_2 - x_1}} \right)^2 + \left({\color{#009600}{y_2 - y_1}} \right)^2
d=±(x2x1)2+(y2y1)2d = \pm \sqrt{\left( x_2 - x_1 \right)^2 + \left(y_2 - y_1 \right)^2}
d>0 d \gt 0
d=(x2x1)2+(y2y1)2d = \sqrt{\left( x_2 - x_1 \right)^2 + \left(y_2 - y_1 \right)^2}

Eftersom dd är en sträcka är den alltid positiv. Därför är den negativa lösningen inte intressant.

Q.E.D.
Uppgift

Beräkna avståndet mellan punkterna i koordinatsystemet.

Lösning

För att bestämma avståndet mellan punkterna använder vi avståndsformeln. Vi börjar då med att läsa av koordinaterna för punkterna.

Punkterna ligger i koordinaterna (-6,-4)(\text{-} 6, \text{-} 4) och (8,8).(8,8). Vi sätter in dessa i avståndsformeln.

d=(x2x1)2+(y2y1)2d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 }
d=(8(-6))2+(8(-4))2d = \sqrt{\left({\color{#0000FF}{8}}-\left({\color{#009600}{\text{-} 6}}\right)\right)^2 + \left({\color{#0000FF}{8}}-\left({\color{#009600}{\text{-} 4}}\right)\right)^2}
d=142+122d = \sqrt{14^2+12^2}
d=196+144d = \sqrt{196+144}
d=340d = \sqrt{340}

Avståndet mellan punkterna är 340\sqrt{340} le.

Visa lösning Visa lösning
Regel

Mittpunktsformeln

Mittpunkten (xm,ym)(x_m,y_m) mellan två punkter, (x1,y1)(x_1, y_1) och (x2,y2),(x_2, y_2), kan bestämmas med hjälp av mittpunktsformeln. Mittpunktens koordinater är medelvärdet av punkternas xx- respektive yy-koordinater.

Regel

xm=x1+x22ochym=y1+y22x_m = \dfrac{x_1 + x_2}{2} \quad \text{och} \quad y_m = \dfrac{y_1 + y_2}{2}

För att bestämma mittpunkten mellan två punkter kan man börja med att se sträckan dd mellan punkterna som hypotenusan i en rätvinklig triangel. Mittpunkten kommer då att halvera denna. Eftersom hypotenusan halveras kommer även de två kateterna att delas på hälften.

Rätvinklig triangel med hypotenusan delad i två lika stora delar

I koordinatsystemet kan avstånden i xx-led mellan punkterna (-3,-2),(\text{-} 3, \text{-} 2), mittpunkten (xm,ym)(x_m,y_m) och (5,6)(5, 6) uttryckas som skillnaden mellan xx-koordinaterna.

Eftersom (xm,ym)(x_m,y_m) är mittpunkt på den tänkta hypotenusan blir de två avstånden i xx-led, xm(-3)x_m - (\text{-} 3) och 5xm,5 - x_m, lika stora. Man kan därför sätta dessa lika för att få en ekvation som man kan lösa ut xmx_m ur.

xm(-3)=5xmx_m - (\text{-} 3) = 5 - x_m
2xm(-3)=52x_m - (\text{-} 3) = 5
2xm+3=52x_m + 3 = 5
2xm=-3+52x_m = \text{-}3 + 5
xm=-3+52x_m = \dfrac{\text{-}3 + 5}{2}

Med mittpunktsformeln blir xx-koordinaten xm=x1+x22=-3+52, x_m = \dfrac{x_1 + x_2}{2} = \dfrac{\text{-} 3 + 5}{2}, dvs. samma som med resonemanget ovan. På motsvarande sätt kan man motivera att mittpunkten i yy-led är ym=y1+y22.y_m = \frac{y_1 + y_2}{2}.

Uppgift

Bestäm koordinaterna för den punkt som ligger mittemellan punkterna.

Lösning

Vi använder oss av mittpunktsformeln. Då måste vi först läsa av punkternas koordinater.

Punkterna ligger i koordinaterna (-6,4)(\text{-} 6,4) och (6,-8).(6, \text{-} 8). Nu kan vi använda formeln för att bestämma mittpunktens koordinater xmx_m och ym.y_m.

xm=x1+x22x_m = \dfrac{x_1 + x_2}{2}
x1=-6x_1={\color{#0000FF}{\text{-} 6}}, x2=6x_2={\color{#009600}{6}}
xm=-6+62x_m=\dfrac{{\color{#0000FF}{\text{-} 6}}+{\color{#009600}{6}}}{2}
xm=02x_m=\dfrac{0}{2}
xm=0x_m=0

Mittpunktens xx-koordinat är 0.0.

ym=y1+y22y_m = \dfrac{y_1 + y_2}{2}
y1=4y_1={\color{#0000FF}{4}}, y2=-8y_2={\color{#009600}{\text{-} 8}}
ym=4+(-8)2y_m=\dfrac{{\color{#0000FF}{4}}+({\color{#009600}{\text{-} 8}})}{2}
ym=482y_m=\dfrac{4-8}{2}
ym=-42y_m=\dfrac{\text{-} 4}{2}
ym=-2y_m=\text{-} 2

Mittpunktens yy-koordinat är -2\text{-} 2. Mittpunkten har alltså koordinaterna (0,-2).(0, \text{-} 2).

Visa lösning Visa lösning

Uppgifter

Nivå 1
1.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Vad är avståndet mellan punkterna?

a

(3,5)(3,5) och (7,8)(7,8)

b

(-3,7)(\text{-} 3, 7) och (5,1)(5, 1)

1.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm de markerade avstånden mellan punkterna i koordinatsystemet. Om det behövs, avrunda till två decimaler.


a

Sträcka (A).

b

Sträcka (B).

c

Sträcka (C).

d

Sträcka (D).

1.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Vad är avståndet mellan punkterna? Svara både exakt och med två decimaler.

a

(12,6)(12,6) och (6,2)(6,2)

b

(8,10)(8,10) och (1,-5)(1,\text{-} 5)

1.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm mittpunkten mellan punkterna.

a

(2,3)(2,3) och (6,7)(6,7)

b

(11,9)(11, 9) och (5,15)(5, 15)

c

(2,2)(2, 2) och (-6,10)(\text{-} 6, 10)

1.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm mittpunkten mellan punkterna.

a

(-3,4)(\text{-} 3, 4) och (4,3)(4, 3)

b

(-6,3)(\text{-} 6, 3) och (-6,-8)(\text{-} 6, \text{-} 8)

c

(-10,8)(\text{-} 10, 8) och (10,-8)(10, \text{-} 8)

1.6
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm avståndet mellan punkterna.


a

A=(2,2)A=(2,2) och B=(2,10)B=(2,10)

b

C=(5,4)C=(5,4) och D=(9,4)D=(9,4)

1.7
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Vad är triangelns omkrets? Koordinaterna anges i cm. Svara med en decimal.

1.8
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm avståndet från punkten (3,-1)(3, \text{-} 1) till mittpunkten mellan (3,3)(3,3) och (-5,3).(\text{-} 5,3). Svara med två decimaler.

1.9
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

I dataspelet Guldjakten står Dogge och Dagge i röda punkten och ska så fort som möjligt fånga guldklimpen på andra sidan det rektangulära huset. De springer lika snabbt så det gäller att välja den kortaste vägen. Dogge väljer att springa genom huset medan Dagge springer runt huset.

hus avståndsformeln

Marken i dataspelet är lagd ovanpå ett koordinatsystem. Den röda punkten har koordinaterna (0,1.1)(0,1.1), guldklimpen har koordinaterna (6.6,5.1)(6.6,5.1) och husets nedre högra hörn har koordinaterna (6.6,1.1)(6.6,1.1). Hur mycket längre måste Dagge springa jämfört med Dogge? Ange svaret med en decimals noggrannhet.

Nivå 2
2.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

En triangel ABCABC har hörn i punkterna A:(-2,2),B:(6,6)ochC:(-6,10). A: (\text{-} 2,2), \quad B: (6,6) \quad \text{och} \quad C: (\text{-} 6, 10).

a

Rita triangeln i ett koordinatsystem.

b

Avgör om triangeln är rätvinklig.

2.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Vad är avståndet mellan (4,f(4))(4,f(4)) och (7,f(7))(7,f(7)) om f(x)=2x+3?f(x) = 2x + 3? Svara med en decimal.

2.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

En sträcka går mellan punkterna (-20,5)(\text{-} 20, 5) och (32,17).(32, 17). Vilka tre punkter delar in sträckan i fyra lika långa delsträckor?

2.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Sträckorna d1d_1 och d2d_2 är lika långa. Bestäm aa exakt.

2.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm ett uttryck för mittpunktens koordinater mellan punkterna (a3,7a)(a - 3, 7a) och (3a,35a),(3 - a, 35a), där aa är en konstant.

Nivå 3
3.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Beräkna avståndet mellan punkterna AA och B.B. Svara exakt.

3.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

På linjen y=2xy = 2x finns en punkt PP vars avstånd till origo är 2424 längdenheter. Beräkna punkten PP:s xx-koordinat, x>0.x > 0.

Rät linje med en utritad punkt
Nationella provet HT98 MaB
3.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

En cirkel med radien 44 le. är inskriven i ett koordinatsystem. En godtycklig punkt (x,y)(x,y) på cirkelns rand är markerad.

Visa att sambandet x2+y2=16x^2 + y^2 = 16 gäller.

3.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Två tåg åker lika snabbt mot varandra på en raksträcka i närheten av Norrköping. Det ena tåget befinner sig 5858 km norr och 2222 km väster om Norrköping samtidigt som det andra tåget befinner sig 3636 km öster och 1010 km söder om staden. Vad är avståndet från Norrköping när de två tågen möts?

3.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

En cirkel med radien aa tangerar de positiva koordinataxlarna. Den tangerar även en mindre cirkel som har mittpunkten i origo. Se figur.

Visa att den mindre cirkelns radie är a(21)a\left(\sqrt{2}-1\right) le..

Nationella provet VT15 2a/2b/2c
3.6
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

På linjen y=2x5y=2x-5 ligger en punkt PP i första kvadranten. Avståndet mellan punkten PP och origo är 1010 längdenheter. Bestäm xx-koordinaten för punkten P.P. Svara exakt.

Nationella provet VT12 kurs 2b/2c
Nivå 4
4.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Figuren visar en rätvinklig triangel, bildad av de två punkterna med koordinaterna A=(0,0)A=(0,0) och B=(4,8)B=(4,8) samt punkten C.C. Bestäm koordinaterna för punkten C,C, givet att hypotenusan har längden 1010 och ACAC har längden 20.\sqrt{20}.

4.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Den markerade sträckan visar det minsta avståndet mellan punkten A=(5,6)A=(5,6) och den räta linjen y=3x+5.y=3x+5. Vilka är koordinaterna till punkten BB?

Test
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}