Derivatans graf

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Värdet på en funktions derivata i en punkt beskriver hur funktionens graf beter sig där, dvs. om den växer, avtar eller har en stationär punkt, och hur snabbt den förändras. Förutom att studera derivatans värde i enskilda punkter kan man också se derivatan som en funktion. Deriverar man t.ex. tredjegradsfunktionen f(x)=x36x2+9x1.5 f(x)=x^3-6x^2+9x-1.5 får man andragradsfunktionen f(x)f'(x) som beskriver derivatan till f(x).f(x). f(x)=3x212x+9 f'(x)=3x^2-12x+9 Det finns användbara samband mellan grafen till en funktion och grafen till dess derivata, och för att undersöka dessa kan man börja med att rita ut grafen till f(x).f(x). Från den kan man se hur lutningen varierar med x.x.

Man kan se att grafen har en maximipunkt där x=1x=1 och en minimipunkt vid x=3.x=3. I båda dessa extrempunkter är lutningen 0.0. Utöver detta kan man också se att grafen är avtagande mellan extrempunkterna och växande till vänster och höger om detta område, vilket markeras med rött respektive grönt i figuren. Detta kan man sedan jämföra med grafen till derivatan.

Man ser då att f(x)f'(x) är 00x=1x=1 och x=3,x=3, alltså på samma ställe som maximi- och minimipunkterna för f(x).f(x). Detta överensstämmer med att derivatan är 00 i stationära punkter. Man ser även att f(x)f'(x) ligger under xx-axeln mellan extrempunkterna och alltså är negativ där. Resten av grafen ligger ovanför xx-axeln och är då positiv.

Det går alltså att använda utseendet på grafen till f(x)f'(x) för att bestämma det generella utseendet på grafen till f(x)f(x) och vice versa.

Graf till f(x)f(x) Graf till f(x)f'(x)
Växande ( \nearrow ) Ovanför xx-axeln (+)
Avtagande ( \searrow ) Nedanför xx-axeln (–)
Stationär (\longrightarrow) Skär xx-axeln (00)
I figuren nedan visas en andragradsfunktion och dess derivata, och genom att ändra på funktionen kan man se hur det påverkar derivatan. Funktion \text{Funktion}

Derivata \text{Derivata}

Regel

Derivatans gradtal

För en polynomfunktion f(x)f(x) gäller att derivatans gradtal är 11 lägre än funktionens gradtal.

Regel

grad(f(x))=grad (f(x))1\text{grad}\left( f'(x) \right)=\text{grad }\left( f(x) \right)-1

Polynomfunktioner deriveras termvis med hjälp av deriveringsregeln för potensfunktioner: D(axn)=anxn1. D(ax^n)=a \cdot nx^{n-1}. Alla variabeltermers exponenter kommer då att minska med 1.1. Eftersom alla exponenter minskar lika mycket kommer den exponent som var högst före deriveringen även att vara högst efter. Den högsta exponenten bestämmer även gradtalet, och eftersom den minskat med 11 blir derivatans gradtal 11 lägre än funktionens. Man kan t.ex. se att det gäller för följande funktion: f(x)=3x47x    f(x)=12x37. f(x)=3x^4-7x\ \ \Rightarrow\ \ f'(x)=12x^3-7. Funktionen har grad 44 medan derivatan har grad 3,3, dvs. 11 grad lägre. Denna regel gäller för alla polynomfunktioner utom de av grad 0,0, dvs. konstanter, eftersom deras derivata är 0.0.

Uppgift

I figuren visas grafen till derivatan g(x).g'(x).

Svara på följande frågor om funktionen g(x)g(x) med hjälp av grafen.

  • För vilket xx-värde har grafen till g(x)g(x) en stationär punkt?
  • På vilket intervall är grafen till g(x)g(x) växande respektive avtagande?
  • Vad har den stationära punkten för karaktär?
  • Vilket gradtal har g(x)?g(x)?
Lösning

Funktionens stationära punkt

Generellt gäller att en funktion har stationära punkter, dvs. extrempunkter eller terrasspunkter, för de xx-värden där dess derivata är 0.0. Grafen till g(x)g'(x) skär xx-axeln i x=-3,x=\text{-}3, vilket innebär att derivatan är 00 där. Funktionen g(x)g(x) har alltså en stationär punkt för x=-3.x=\text{-}3.

Var är funktionen växande och avtagande?

Vi vet att en funktion är avtagande där dess derivata är negativ och växande där derivatan är positiv. Derivatan g(x)g'(x) är positiv när dess graf ligger ovanför xx-axeln, dvs. för alla xx mindre än -3.\text{-}3.

När man anger intervall där en funktion är växande och avtagande brukar man dessutom ta med de xx där derivatan är 0,0, vilket för g(x)g'(x) är i x=-3.x=\text{-}3. Funktionen g(x)g(x) är därför växande på intervallet x-3.x\leq\text{-}3. På samma sätt kan vi se att funktionen är avtagande på intervallet x-3.x\geq\text{-}3.

Vi sammanfattar informationen i en tabell.

xx x-3x\leq\text{-}3 x=-3x=\text{-}3 x-3x\geq\text{-}3
Graf till g(x)g'(x) ovanför xx-axeln (+) skär xx-axeln (0) nedanför xx-axeln (–)
Graf till g(x)g(x) växande \nearrow avtagande \searrow

Stationära punktens karaktär

För att ta reda på vilken typ av stationär punkt som finns i x=-3,x=\text{-}3, dvs. dess karaktär, måste vi undersöka hur grafen till g(x)g(x) ser ut till höger och vänster om punkten. Vi vet sedan tidigare att funktionen är växande fram till x=-3x=\text{-}3 och avtar sedan, så g(x)g(x) måste ha ett maximum i x=-3.x=\text{-}3. Vi uppdaterar tabellen.

xx x-3x\leq\text{-}3 x=-3x=\text{-}3 x-3x\geq\text{-}3
Graf till g(x)g'(x) ovanför xx-axeln (+) skär xx-axeln (0) nedanför xx-axeln (–)
Graf till g(x)g(x) växande \nearrow maximum \frown avtagande \searrow

Funktionens gradtal

Grafen till derivatan g(x)g'(x) är en rät linje, alltså en polynomfunktion av grad 1.1. För polynomfunktioner vet vi att derivatans gradtal alltid är 1 lägre än funktionens gradtal, vilket innebär att g(x)g(x) måste ha grad 2.2. Funktionen g(x)g(x) är alltså en andragradsfunktion med ett maximum. Till sist visar vi hur funktionen skulle kunna se ut.

Notera att detta dock bara är ett exempel. Maximipunkten skulle kunna vara placerad var som helst i yy-led, så länge den har xx-värdet -3.\text{-}3.

Visa lösning Visa lösning

Uppgifter

Nivå 1
1.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Bestäm gradtalet för derivatan till polynomfunktionerna.

a

f(x)=x7f(x) = x^7

b

g(x)=2x3+5x2x+2g(x) = 2x^3 + 5x^2 - x + 2

c

h(x)=x83x6+20x27x9h(x) = x^8 - 3x^6 + 20x^2 - 7x^9

d

k(x)=x1000k(x) = x^{1000}

1.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Ange för vilka xx-värden som grafen till funktionen f(x)f(x) har stationära punkter om grafen till f(x)f'(x) ser ut på följande sätt.


ab


c
1.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Grafen visar derivatan till funktionen g(x).g(x).


a

För vilket xx har g(x)g(x) en stationär punkt?


b

På vilka intervall är g(x)g(x) växande respektive avtagande?

1.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

I koordinatsystemet visas grafen till derivatan av funktionen p(x).p(x).

Använd derivatans graf för att uppskatta lutningen på grafen till p(x)p(x) i följande xx-värden.

a

x=-3x=\text{-}3

b

x=-1.5x=\text{-}1.5

c

x=1x=1

d

x=3.5x=3.5

1.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Pontus får en figur där grafen till f(x)f(x) är ritad. Han blir ombedd att rita derivatan till funktionen i samma koordinatsystem. Figuren ser då ut såhär.

Pontus kompis Piotr säger att något inte stämmer. Förklara vad Pontus har gjort fel.

1.6
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Ange för vilka xx-värden som grafen till f(x)f'(x) skär xx-axeln om grafen till f(x)f(x) ser ut på följande sätt.


a


b


c
Nivå 2
2.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Figuren nedan visar grafen till derivatan ff' för en tredjegradsfunktion f.f.


a

För vilket värde på xx har grafen till ff en minimipunkt?

b

För vilka värden på xx är ff avtagande?

Nationella provet HT12 3b/3c
2.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Para ihop varje funktion, 11-3,3, med sin derivata, A-C.

2.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Graferna visar f(x)f'(x) och g(x).g'(x). För vilka xx-värden är f(x)f(x) och g(x)g(x) avtagande respektive växande?

a


b
2.4
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Figuren visar grafen till derivatan h(x).h'(x).

Skissa ett exempel på hur h(x)h(x) kan se ut.

2.5
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

I koordinatsystemet syns grafen till y=f(x).y=f'(x).

Beskriv med ord hur grafen till f(x)f(x) ser ut.

2.6
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

I figuren visas två grafer, ff och g.g. Kan någon av dem vara den andras derivata? Motivera ditt svar.

Nivå 3
3.1
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

Grafen visar en bils acceleration, a,a, under tiden tt sekunder.

När når bilen sin högsta hastighet under de första 1010 sekunderna?

3.2
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

I koordinatsystemet syns grafen till y=f(x).y=f(x).


a

I vilka intervall är f(x)>0f(x)>0 samtidigt som f(x)>0?f'(x)>0?


b

I vilka intervall är f(x)<0f(x)<0 samtidigt som f(x)>0?f'(x)>0?

3.3
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan

För polynomfunktionen f(x)f(x), visa att grad(f(x)f(x))=grad(f(x)). \text{grad}\left( f(x) - f'(x) \right) = \text{grad}\left( f(x) \right).

Test
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}