{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Begrepp

Kalkylprogram

Kalkylprogram är datorprogram, t.ex. Microsoft Excel och Google Kalkylark, som används för att sammanställa och göra beräkningar på datamängder. Man samlar denna data i kalkylark som består av celler, ordnade i rader och kolumner.

Cellerna i ett ark kan innehålla siffror, text eller formler som utför beräkningar på andra celler. För att referera till en specifik cell i ett ark kombinerar man bokstaven som anger cellens kolumn med siffran som anger cellens rad. Exempelvis är cellen C2 markerad i följande figur.

Kalkylprogram har vanligen inbyggda funktioner för att hantera stora datamängder, exempelvis för att sortera dem eller utföra beräkningar som skulle vara tidskrävande att göra för hand. Summering, beräkning av medelvärde samt ritning av diagram och grafer är några exempel på funktioner som brukar finnas.
Digitala verktyg

Lägesmått med kalkylprogram

Kalkylprogram har inbyggda funktioner för att beräkna lägesmått som medelvärde, median och typvärde. Förutom att det lätt går att göra beräkningar på stora datamängder i dessa program är det dessutom enkelt att lägga till, ta bort och byta ut värden i efterhand. Man kan t.ex. göra beräkningar på datamängden i kalkylarket nedan.

Digitala verktyg

Beräkna medelvärde

För att beräkna medelvärdet väljer man en tom cell där medelvärdet ska beräknas, exempelvis B1, och skriver
beroende på om man har svenska eller engelska inställt i programmet. Man markerar sedan cellerna som ska ingå i beräkningen, vilket i det här fallet är A1-A5, och avslutar med en högerparentes. Det går också att skriva in vilka celler som ska ingå som A1:A5 istället för att markera dem.

Trycker man sedan på enter beräknas medelvärdet.

Om man nu ändrar i någon av cellerna ändras detta medelvärde automatiskt utan att man behöver utföra beräkningen igen.

Digitala verktyg

Beräkna median

För att beräkna medianen använder man istället kommandot
Digitala verktyg

Beräkna typvärde

För att beräkna typvärdet i datamängden skriver man

beroende på språkinställningarna. Då anger kalkylprogrammet det värdet som förekommer flest gånger i datamängden.

Exempel

Bestäm lägesmåtten med kalkylprogram

fullscreen
Larry driver en kiosk och under en halvtimme håller han koll på hur mycket hans kunder handlar för. Han får följande lista med betalningar.
Använd ett kalkylprogram för att beräkna medelvärdet, medianen och typvärdet för kundernas betalningar.
Visa Lösning expand_more

För att kunna beräkna de olika lägesmåtten måste vi först föra in värdena i kalkylprogrammet. Vi kan till exempel göra det i första kolumnen.

Vi beräknar sedan medelvärdet i valfri cell genom att klicka på den, skriva in =MEDEL( och sedan markera värdena. Vi kan exempelvis göra det i cell B1.

Vi avslutar parentesen och trycker på enter för att beräkna medelvärdet.

Vi beräknar sedan medianen i cell B2 på samma sätt som tidigare, fast med kommandot =MEDIAN(

Typvärdet är ganska enkelt att se på egen hand, men vi låter kalkylprogrammet ta hand om det med genom att använda kommandot =TYPVÄRDE( i cellen B3.

Medelvärdet av kundernas köp är alltså kr, medianen är kr och typvärdet är

Digitala verktyg

Bestäm lägesmått med räknare

Man kan bestämma olika lägesmått för en datamängd med hjälp av räknare.

Digitala verktyg

Lägg in värden i lista

Man börjar med att trycka på knappen STAT och sedan Edit. Därefter skriver man in samtliga värden i en av listorna, t.ex. lista L1. Det spelar ingen roll i vilken ordning värdena skrivs in.
miniräknare TI82 som visar edit
Digitala verktyg

Bestäm lägesmått

När värdena är inmatade trycker man på STAT igen och väljer CALC-menyn. Där markerar man alternativet 1-Var Stats och trycker på ENTER två gånger. Om man matat in värdena i någon annan lista än L1 väljer man den genom att trycka på 2nd och sedan siffran på listan (t.ex. 2nd + 3).
miniräknare visar calc

Displayen visar då en mängd olika symboler. Den översta symbolen (x med streck ovanför) är medelvärdet, vilket här är .

miniräknare visar medelvärde

För att hitta medianen måste man trycka nedåt till alternativet Med. Där kan man läsa av medianen, som i just detta fall är

miniräknare visar median