{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
close expand
Statistik

Lägesmått

Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

Lägesmått används för att ge en förenklad bild av var ett statistiskt material har sin "tyngdpunkt." Istället för att presentera alla värden från exempelvis en viktundersökning kan man använda lägesmåtten medelvärde, median eller typvärde för att få en uppfattning om vilken vikt de flesta ligger kring.

Regel

Medelvärde

Ett medelvärde är ett lägesmått som anger genomsnittet för ett antal värden. Det beräknas genom att addera alla värden och sedan dela summan med antalet värden.

Detta kan liknas vid att man samlar alla värdena och sedan delar upp dem i lika stora högar. I figuren nedan illustreras detta genom att blocken från de högre tornen flyttas runt så att alla torn får samma höjd.

Illustrera medelvärde

Återställ

Efter omfördelningen har alla torn höjden 4 vilket är medelvärdet för tornens höjder. Om höjderna betecknas x, brukar man ibland beteckna medelvärdet som Tornens medelhöjd kan alltså skrivas som

Begrepp

Median

Median är ett lägesmått som anger det värde som står i mitten av en datamängd skriven i storleksordning. Om antalet värden är udda är medianen helt enkelt det värde som står i mitten, och om det finns ett jämnt antal värden beräknar man medianen som medelvärdet av de två talen i mitten.

Illustration av median
Under vissa förutsättningar är det bättre att använda median jämfört med andra lägesmått, t.ex. medelvärde. Om ett värde avviker väldigt mycket från resten av datamängden kan det påverka medelvärdet så mycket att det inte längre ger en rättvis bild av värdena. Då kan det vara bättre att använda median, som bara tar mittenvärdena i beaktning.

Digitala verktyg

Bestäm lägesmått med räknare

Man kan bestämma olika lägesmått för en datamängd med hjälp av räknare.

Digitala verktyg

Lägg in värden i lista

Man börjar med att trycka på knappen STAT och sedan Edit. Därefter skriver man in samtliga värden i en av listorna, t.ex. lista L1. Det spelar ingen roll i vilken ordning värdena skrivs in.
miniräknare TI82 som visar edit

Digitala verktyg

Bestäm lägesmått

När värdena är inmatade trycker man på STAT igen och väljer CALC-menyn. Där markerar man alternativet 1-Var Stats och trycker på ENTER två gånger. Om man matat in värdena i någon annan lista än L1 väljer man den genom att trycka på 2nd och sedan siffran på listan (t.ex. 2nd + 3).
miniräknare visar calc

Displayen visar då en mängd olika symboler. Den översta symbolen (x med streck ovanför) är medelvärdet, vilket här är 91.3.

miniräknare visar medelvärde

För att hitta medianen måste man trycka nedåt till alternativet Med. Där kan man läsa av medianen, som i just detta fall är 12.4.

miniräknare visar median

Begrepp

Typvärde

Typvärdet är det vanligaste värdet i en datamängd. Bland talen
4,3,1,2,4,4,5,4
är typvärdet 4 eftersom det förekommer flest gånger. Det är ett lämpligt lägesmått om materialet är något annat än siffror, t.ex. färger eller betyg, eller om man bara är intresserad av det vanligaste alternativet, t.ex. vid en omröstning. Om det finns två eller flera observationer som är lika vanliga finns det mer än ett typvärde. Om det däremot finns lika många av alla värden saknar typvärdet mening.

Exempel

Bestäm medelvärdet, medianen och typvärdet

fullscreen
Bestäm medelvärdet, medianen och typvärdet för följande datamängd.
Visa Lösning expand_more

Exempel

Medelvärde

För att beräkna medelvärdet adderar vi först alla värden och delar sedan med antalet värden, vilket i det här fallet är 10.
Medelvärdet är 5.9.

Exempel

Median

För att bestämma medianen måste vi först skriva värdena i storleksordning:
Medianen är mittenvärdet av datamängden men eftersom det finns ett jämnt antal tal finns det inget enskilt mittental. Medianen blir istället medelvärdet av de två mittersta talen, dvs. 5 och 7:
Medianen är 6.

Exempel

Typvärde

Typvärdet är det värde som är vanligast i datamängden. I det här fallet är det 9, som förekommer tre gånger.

Exempel

Vilket lägesmått passar bäst?

fullscreen


En lärare ska ställa några frågor till sin lågstadieklass. Vilket eller vilka lägesmått är lämpligast för att presentera resultatet?
A. Vilken är din favoritfärg?
B. Hur långt har du till skolan?
C. Hur gammal är du?

Visa Lösning expand_more

Exempel

Favoritfärg

Eftersom svaren inte är tal går det inte att beräkna något medelvärde eller median. Det enda lägesmått man kan ange är typvärdet.

Exempel

Avstånd

Det är inte säkert att typvärdet kommer att säga något, eftersom alla sannolikt kommer ange lite olika svar. Medelvärdet är förmodligen lämpligast, om inte någon har en ovanligt lång eller kort resa till skolan. I så fall kan median vara ett bättre lägesmått.

Exempel

Ålder

Förmodligen kommer de flesta vara födda samma år, så två åldrar kommer vara vanligast. Ett medelvärde kan då vara lämpligt eftersom det hamnar någonstans mellan dessa. Om läraren, som är mycket äldre än eleverna, skulle ingå som observation förskjuter det dock medelvärdet uppåt, och då passar median eller typvärde bättre.

Exempel

Bestäm lägesmåtten från frekvenstabellen

fullscreen

På ett företag frågade man de anställda hur många gånger i veckan de tränar. Bestäm typvärde, medelvärde och median från frekvenstabellen.

Träningsdagar 0 1 2 3 4 5 6 7
Frekvens 5 19 27 22 15 4 4 1
Visa Lösning expand_more

Exempel

Typvärde

Typvärdet är det vanligaste värdet, så det är bara att avläsa vilket svarsalternativ som har högst frekvens. I det här fallet har flest personer svarat att de tränar 2 dagar i veckan, vilket då är typvärdet.

Exempel

Medelvärde

För att beräkna medelvärdet ska vi summera det totala antalet träningsdagar och sedan dela med antal anställda. Vi vet till exempel att 27 personer tränar 2 dagar i veckan, vilket ger 227 dagar, så vi kan beräkna det totala antalet träningsdagar genom att multiplicera träningsdagar med motsvarande frekvens och summera.
Antal anställda är summan av frekvenserna:
Det finns alltså 97 anställda på företaget. Nu delar vi det totala antalet träningsdagar med antalet anställda för att få genomsnittet:

Exempel

Median

För att hitta medianen brukar man skriva värdena i storleksordning och läsa av det som står i mitten. Nu finns det väldigt många värden så istället för att skriva ut alla, räknar vi vilket värde i ordningen som står i mitten. Om värdena skrivs i ordning får man först 5 nollor, följt av 19 ettor, 27 tvåor osv.
Det finns ett udda antal värden (97), så det finns ett mittenvärde. Det betyder att 96 värden ligger kring medianen. Eftersom medianen är i mitten finns det lika många tal på varje sida, dvs. stycken. Medianen är då tal nummer 49. De fem första talen är nollor och följda av 19 ettor så att man kommer upp till nummer 24. Tvåorna lägger på ytterligare 27 tal, upp till och med 51.
Värde 2 2 2 2 2 3
Nummer 47 48 49 50 51 52

Det 49:e talet är 2 så medianen är 2 träningsdagar.

arrow_left
arrow_right
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward
arrow_left arrow_right
close
Community