Regel

Faktorisering med konjugat- och kvadreringsreglerna


Konjugat- och kvadreringsreglerna är inte bara användbara för att multiplicera ihop parenteser utan kan även användas för att dela upp uttryck i faktorer. I uttrycket x216x^2 - 16 kan man identifiera båda termerna som kvadrater, alltså x242x^2 - 4^2, och använda konjugatregeln baklänges för att få faktoriseringen

x242=(x+4)(x4). x^2 - 4^2 = (x+4)(x-4). På liknande sätt kan uttrycket x2+6x+9x^2 + 6x + 9 skrivas om på formen a2+2ab+b2a^2 + 2ab + b^2 och då kan man använda första kvadreringsreglen baklänges för att faktorisera det: x2+2x3+32=(x+3)2. x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x + 3)^2. Motsvarande gäller för uttryck på formen a22ab+b2a^2 - 2ab + b^2 som kan faktoriseras med andra kvadreringsregeln.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}