Begrepp

Logaritm

En logaritm av ett tal anger den exponent man måste upphöja logaritmens bas till för att få tillbaka talet. Logaritmen av ett positivt tal aa skrivs som nedan, där bb anger vilken bas som används. Detta utläses som bb-logaritmen av a.a.

logb(a)\log_{b}(a)

Exempelvis är log4(16)=2,\log_{4}(16)=2, eftersom 22 är den exponent man ska upphöja basen 44 till för att få resultatet 16.16. Logaritmen är inte definierad för negativa a.a.

Sambandet mellan bas och exponent för logaritmer och potenser

Resultatet av en logaritm beror på logaritmens bas. Fyralogaritmer anger exponenter som sätts på basen 44 medan exempelvis niologaritmer anger exponenter som sätts på basen 9.9. Byter man logaritmens bas blir resultatet av det logaritmerade talet något annat.


Samband mellan logaritmer och exponenter för olika baser

En vanligt använd logaritm är tiologaritmen, som ofta betecknas med lg\lg istället för log10\log_{10}. För alla logaritmer gäller logaritmlagarna.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}