Regel

Förskjutningar i xx-led

För att förskjuta grafen i xx-led lägger man till en konstant CC till xx-värdet. f(x)=sin(x+C) f(x) = \sin(x + C) Om konstanten CC är positiv förskjuts kurvan åt vänster med detta värde och om CC är negativ sker förskjutningen åt höger.

Det är viktigt att komma ihåg att CC ska adderas direkt till x,x, vilket innebär att man måste lägga till en parentes om det finns en konstant framför x.x. Till exempel kan en sinusvåg med perioden π\pi och förskjutningen 77 åt höger uttryckas som f(x)=sin(2(x7)). f(x) = \sin \left( 2(x - 7) \right).

För att läsa av en förskjutning måste man först hitta en punkt på grafen som motsvarar origo för en oförskjuten graf. För cosinuskurvor innebär detta maximipunkter medan för sinuskurvor är det skärningspunkter med jämviktslinjen där kurvan har positiv lutning, även kallade inflexionspunkter. Dessa inflexionspunkter kan alternativt bestämmas genom att beräkna medelvärdet av xx-värdena för den omgivande dalen och toppen. xinflexion=xdal+xtopp2 x_\text{inflexion} = \dfrac{x_\text{dal} + x_\text{topp}}{2}

För periodiska funktioner finns det ett oändligt antal sådana punkter, men oftast väljer man den som ligger närmast origo. För att bestämma förskjutningen mäter man sedan avståndet i xx-led från punkten till origo. Konstanten CC motsvarar detta avstånd om punkten ligger till vänster om origo och det negativa värdet av avståndet om punkten ligger till höger om origo.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}