Digitala verktyg

Felmeddelanden på räknare

Ett felmeddelande föregås av ERR, som står för error. För att ta reda på vad man gjort fel kan man markera 2:Goto och trycka på ENTER. Då kommer en markör att placeras i den del av uttrycket som är fel.

error syntax på räknare

Det finns några vanliga felmeddelanden på räknaren som är bra att känna till.

Digitala verktyg

ERR:SYNTAX

Detta meddelande säger att man skrivit in fel kommando eller symbol.

error syntax på räknare

Några vanliga orsaker till detta felmeddelande är att man använt knapparna på fel sätt.

vanliga fel räknare
  1. Fel minustecken har använts, t.ex. om minustecknet för subtraktion har använts för att ange ett negativt tal eller tvärtom.
  2. Två räknesätt har skrivits direkt efter varandra.
  3. Det saknas en vänsterparentes.
  4. Man har använt kommatecknet istället för decimalpunkt för att skriva decimaltal.
Digitala verktyg

ERR:DIVIDE BY 0

Felmeddelandet innebär att man dividerat med noll, vilket är odefinierat och alltså förbjudet att göra.

error divide by zero på räknare
Digitala verktyg

ERR:OVERFLOW

Räknaren har vissa begränsningar. T.ex. kan den inte hantera tal som är större än 10100.10^{100}. Om man ändå skulle få det som svar får man detta felmeddelande.

error overflow på räknare

Det betyder alltså inte nödvändigtvis att användaren gjort fel utan på räknarens begränsningar.

Digitala verktyg

ERR:NONREAL ANS

Man har gjort en beräkning som ger ett icke-reellt svar.

error overflow på räknare
Digitala verktyg

ERR:DOMAIN

Man försöker göra en beräkning där svaret ligger utanför definitionsmängden, t.ex. arcsin(2).\arcsin(2).

error overflow på räknare
Digitala verktyg

ERR:WINDOW RANGE

Det här felmeddelandet dyker upp om man skriver in något otillåtet intervall när man ställer in räknarens koordinatsystem.

error window range på räknare

Det kan röra sig t.ex. om att Xmin är lika stort som eller större än Xmax.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}