Det här är en översatt version av sidan Räta linjens ekvation *Wordlist*. Översättningen är till 100% färdig och uppdaterad.


The Equation of a straight line

A function that describes a straight line in a coordinate system is called a linear equation and is usually written in slope-intercept form.

y=mx+cy=mx+c

The values mm and cc are constants and describe the general characteristics of a line. The value mm indicates the slope or gradient, and the value cc is the yy-value where the line intersects the yy-axis, also called the 'y-intercept'. In the coordinate system below, the line's mm-value is 22 and the cc-value is 1.1.