Teori

$\sqrt{\text{-} 1}

i=Den[[Imagina¨raenhetenWordlistimagina¨raenheten]] = Den [[Imaginära enheten *Wordlist*|imaginära enheten]] ia¨rdefinieradsomdettalvarskvadrata¨rlikamed är definierad som det tal vars kvadrat är lika med \text{-} 1,alltsa˚ alltså \text{-} 1 = i^2.Drarmanrotenurdettafa˚rmanlikheten Drar man roten ur detta får man likheten \sqrt{\text{-} 1} = i.$

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}