Teori

$(\text{-}1)\cdot(\text{-}1)

1=[[ProduktWordlistProdukten]]avtva˚negativaettora¨rlikamed = [[Produkt *Wordlist*|Produkten]] av två negativa ettor är lika med 1.[[MultiplikationmednegativatalRulesMultiplicerastva˚negativatal]]blirjuproduktenpositivochproduktenavtva˚ettora¨ralltid [[Multiplikation med negativa tal *Rules*|Multipliceras två negativa tal]] blir ju produkten positiv och produkten av två ettor är alltid 1.$

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}