Teori

$\dfrac{a\cdot c}{b}

\left.a\middle/\dfrac{b}{c}\right.$= Om en produkt divideras med ett tal kan detta skrivas om genom att ta en av faktorerna i produkten och dela den med den inverterade versionen av det bråk som finns kvar, t.ex. 345=3/54. \dfrac{3\cdot 4}{5}=\left. 3 \middle/ \dfrac{5}{4} \right. . Detta är en konsekvens av vad som händer om ett tal divideras med ett bråk.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}