{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
Visa mindre Visa mer expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Digitala verktyg

Introduktion till grafräknare

En grafräknare skiljer sig från en vanlig miniräknare bl.a. genom att man kan rita grafer till funktioner på dem och att de har en display där man kan se flera rader med beräkningar, inklusive resultatet av dessa. Det finns flera olika modeller av grafräknare, där TI-82 STATS, TI-84 Plus och Casio fx-7400GII är några av de vanligaste.

Casio fx-7400GII.svg

Här visas nu hur man kommer igång med grafräknaren.

Digitala verktyg

Starta/stäng av räknaren

För att starta grafräknaren trycker man på knappen AC/ON. När man stänger av den måste man först trycka på SHIFT, och därefter AC/ON. Kommandot som då används är OFF, som står strax ovanför AC/ON-knappen.
Digitala verktyg

Huvudmenyn

När man startar räknaren första gången eller när man trycker på knappen MENU visas huvudmenyn.

Med piltangenterna kan man flytta markören mellan de olika alternativen och sedan välja något med knappen EXE. Det går också att trycka på den siffra som står bredvid alternativet man vill välja. Det är främst det första alternativet, RUN, som används, där man kan skriva in uttryck och göra beräkningar.

Digitala verktyg

Funktionsmenyer

I vissa fall visas en meny längst ner på skärmen med upp till sex alternativ.
Funktionsmeny på casio-räknare
För att välja något av dessa menyalternativ trycker man på den funktionsknapp (F1, F2, F3, osv.) som sitter under alternativet. I vissa fall finns det fler än sex alternativ i menyn och då blir det sjätte en pil som gör att det visas fler alternativ om man väljer den. Vita alternativ är oftast kommandon som kan köras medan svarta alternativ leder till undermenyer. För att komma tillbaka till en tidigare meny eller stänga menyn helt trycker man på EXIT.
Digitala verktyg

Använd räknarens knappar

Här beskrivs vilka knappar man använder för att utföra några vanliga kommandon på räknaren.

Digitala verktyg

De fyra räknesätten

Använd knapparna och för att addera respektive subtrahera termer. För att multiplicera faktorer använder man knappen och för att dividera tal används knappen med tecknet ÷.
Digitala verktyg

Likhetstecken

På räknaren finns ingen knapp med en symbol för likhetstecken. Istället använder man EXE, som bestämmer värdet av det uttryck man skrivit in i displayen. Resultatet av beräkningen hamnar på raden under.
På Casio räknaren finns ingen knapp med en symbol för likhetstecken. Istället använder man EXE
Digitala verktyg

Decimalpunkt

På räknaren använder man knappen med en punkt, inte den med ett komma, för att skriva decimaltal.
Casio räknarens knapp med punkt används för decimaltal och inte den med komma
Digitala verktyg

Parenteser

I många fall krävs det parenteser kring ett uttryck för att en beräkning ska bli korrekt. Man skriver då först in vänsterparentesen med knappen ( , sedan uttrycket som ska stå inom parenteserna och till sist högerparentesen med knappen ). Räknaren tolkar parenteserna på samma sätt som när man räknar för hand och följer alltså prioriteringsreglerna.
Parenteser på Casio räknare tolkas på samma sätt som när man räknar för hand se prioriteringsreglerna
Digitala verktyg

Kommandotext ovanför knappar

Utöver huvudfunktionerna som är angivna på själva knapparna finns många ytterligare funktioner skrivna ovanför. Man kommer åt dessa genom att först trycka på någon av knapparna SHIFT eller ALPHA och sedan på knappen i fråga. SHIFT och ALPHA har olika färger, och det är detta som avgör vilken funktion skriven över knappen som används. Om man t.ex. trycker SHIFT + EXP får man
SHIFT på Casio miniräknare ger ytterligare funktioner. Om man trycker SHIFT EXP från man pi
Du kan med hjälp av SHIFT och EXP på Casio miniräknare få fram pi
Digitala verktyg

Ändra i uttryck på räknare

Medan man skriver in ett uttryck på räknaren går det att gå tillbaka och ändra i de saker som redan har matats in. Genom att trycka på höger- och vänsterpilarna kan man flytta markören fram och tillbaka i uttrycket. Markören visas antingen som ett vågrätt eller ett lodrätt streck, och man byter mellan dem med knappen INS (SHIFT + DEL).

Digitala verktyg

Vågrät markör

Om markören visas som ett vågrätt streck är räknaren i överskrivningsläge.

Börjar man mata in någonting skrivs uttrycket över från punkten där markören står.

Om man trycker på knappen DEL tas det markerade tecknet bort.

Räknare med markör i uttryck
Digitala verktyg

Lodrät markör

När markören visas som ett lodrätt streck är räknaren i insättningsläge.
Räknare med markör i uttryck

Om man nu skriver in något skjuts det in där markören står.

Räknare med markör i uttryck

Trycker man på DEL raderas det tecken som står till vänster om markören. För båda lägen går det också att tömma skärmen helt genom att trycka på AC/ON.

Räknare rensade skärm
Digitala verktyg

Använd tidigare resultat och uttryck på räknare

För att enklare kunna göra längre beräkningar har räknaren funktioner för att återanvända tidigare uttryck man har skrivit in och de resultat som dessa har gett.

Digitala verktyg

Ans

Efter att man har gjort en uträkning på räknaren visas resultatet på raden under.
räknarförnster med uträkning

Ofta vill man göra vidare uträkningar med det resultat man har fått. Istället för att skriva av värdet kan man använda knappen Ans (SHIFT + (-) ), som representerar räknaren senaste resultat. Om man exempelvis skriver in adderas till det förra resultatet.

räknarförnster med uträkning

Om det finns tidigare uträkningar på skärmen och man börjar en rad med en räkneoperator (t.ex. +, , ×, eller ^) skrivs Ans automatiskt ut före operatorn. Om man vill använda resultatet från förra uträkningen flera gånger kan man göra det.

räknarfönster med uträkning
Digitala verktyg

Senaste uträkningen

Ibland när man slår in ett uttryck på räknaren kan det hända att man skriver fel. Det kan också hända att man vill göra flera liknande uträkningar där det bara är någon siffra som har ändrats. Exempelvis kan man vilja ändra på den sista siffran i följande uträkning.
räknarfönster med uträkning

Då behöver man inte slå in hela uttrycket igen utan man kan trycka på höger eller vänsterknappen på en tom rad. Det senaste uttrycket som skrevs in på räknaren visas då igen och det går nu att skriva över och ändra i det. Trycker man på vänsterpilen hamnar markören till vänster om uttrycket och trycker man på högerpilen hamnar den till höger.

räknarfönster med uträkning
Det går också att trycka på EXE på en tom rad för att utföra den senaste beräkningen igen.
Digitala verktyg

Felmeddelande på räknare

Om något går fel dyker det upp en ruta på räknaren som visar ett felmeddelande. Beroende på vad som har gått fel visas olika felmeddelanden.

Digitala verktyg

Syntax ERROR

Detta meddelande betyder att man har skrivit in något kommando eller tecken på fel sätt.

Oftast är det ett uttryck som blivit inskrivet på fel sätt, t.ex. på något av fyra följande vis.

Felskrivna uttryck på Casio-räknare
  1. Fel minustecken har använts, t.ex. om minustecknet för subtraktion har använts för att ange ett negativt tal eller tvärtom.
  2. Två räknesätt har skrivits direkt efter varandra.
  3. Det saknas en vänsterparentes.
  4. Man har använt kommatecken istället för decimalpunkt för att skriva decimaltal.

Trycker man på EXIT visas det felaktiga uttrycket igen och markören placeras där räknaren tycker att det har blivit fel.

Digitala verktyg

Ma ERROR

Detta fel får man om man försöker göra en uträkning som inte är matematiskt tillåten. Detta händer till exempel om man försöker dividera med noll, vilket ger ett odefinierat resultat.
Ma Error på Casio-räknare

Man kan också få detta felmeddelande om man försöker räkna ut något som ger ett svar som är för stort för räknaren. T.ex. ger följande uträkning Ma Error.

För stort uttryck på Casio-räknare
Digitala verktyg

Non-Real ERROR

Om beräkningen ger ett icke-reellt svar, t.ex. om man drar roten ur ett negativt tal, får man Non-Real ERROR.
Non-Real Error på Casio-räknare
Digitala verktyg

Återställ räknaren

Ibland råkar man ändra räknarens inställningar så att man inte vet hur man ställer tillbaka dem. Det första man kan testa då är att trycka på den lilla RESTART-knappen som finns på räknarens baksida. Om inte det hjälper kan man alltid nollställa räknarens minne för att få tillbaka standardinställningarna. Tryck på MENU för att visa huvudmenyn och välj det nionde alternativet, SYSTEM.

Huvudmenyn på casioräknare

I systemmenyn som då visas, välj alternativet Reset genom att trycka på F5.

likhetstecken på räknare

När man gör det visas ytterligare en undermeny där man får välja vad som ska raderas.

likhetstecken på räknare

Alternativet Setup Data, som väljs med F1, gör att ett fönster visas där räknaren frågar om man verkligen är säker på att man vill radera inställningarna. Välj Yes med F1.

likhetstecken på räknare
När alla inställningar är återställda ändras texten i fönstret och det kan sedan stängas med EXIT. Om man vill radera allt på räknaren kan man också välja Main Memory, vilket raderar alla sparade variabler och program.
Laddar innehåll