mm-värde

För en rät linje skriven på k-form, dvs. y=kx+my=kx+m, kan konstanten mm tolkas som ett mått på linjens förskjutning i yy-led från origo. Det läses av som det yy-värde där linjen skär yy-axeln.

Givet ekvationen för en rät linje går det alltid att bestämma mm-värdet algebraiskt genom att sätta in x=0x=0 i ekvationen, eftersom det ger yy-värdet för grafen då den skär yy-axeln.