Teori

$\text{-} 1

i^2=Definitionenavden[[Imagina¨raenhetenWordlistimagina¨raenheten]]=
Definitionen av den [[Imaginära enheten *Wordlist*|imaginära enheten]] ia¨rdettalvarskvadrata¨rlikamed är det tal vars kvadrat är lika med \text{-} 1.Omva¨ntbetyderdetatttalet. Omvänt betyder det att talet \text{-}1kanbytasutmot kan bytas ut mot i^2.$

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}