Teori

$a

b^{\log_{b}(a)}=Uttrycket= Uttrycket b^{\log_b(a)}kanfo¨renklastill kan förenklas till a,mendettaga¨llera¨vena˚tandraha˚llet.Etttalkanalltsa˚skrivassomenpotensda¨rbasena¨r men detta gäller även åt andra hållet. Ett tal kan alltså skrivas som en potens där basen är boch[[ExponentWordlistexponenten]]a¨ren[[LogaritmWordlistlogaritm]]medsammabas och [[Exponent *Wordlist*|exponenten]] är en [[Logaritm *Wordlist*|logaritm]] med samma bas b,a.Mankansa¨gaatt" Man kan säga att "buppho¨jttill"och" upphöjt till" och "\log_b$" tar ut varandra.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}