Teori

$e^{\ln(a)}

a=[[NaturligalogaritmenWordlistLogaritmer]]beskriverexponenter,och"= [[Naturliga logaritmen *Wordlist*|Logaritmer]] beskriver exponenter, och "\ln(25)"beskriverden[[ExponentWordlistexponent]]somtalet" beskriver den [[Exponent *Wordlist*|exponent]] som talet eskahafo¨ratt[[PotensWordlistpotensens]]va¨rdeskabli ska ha för att [[Potens *Wordlist*|potensens]] värde ska bli 25.Da¨rfo¨ra¨rdetprecis Därför är det precis 25manfa˚rna¨r man får när \ln(25)anva¨ndssomexponentpa˚ används som exponent på ea.Mankansa¨gaatt[[Rules:Grundla¨ggandesambandfo¨rnaturligalogaritmen" Man kan säga att [[Rules:Grundläggande samband för naturliga logaritmen|"euppho¨jttill"och" upphöjt till" och "\ln$" tar ut varandra]].

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}