Teori

$\ln\left(e^a\right)

a== \ln\left(e^a\right)bera¨knarden[[ExponentWordlistexponent]]manskasa¨ttapa˚basen beräknar den [[Exponent *Wordlist*|exponent]] man ska sätta på basen efo¨rattpotensensva¨rdeskabli för att potensens värde ska bli e^a.Denexponentenkanavla¨sasdirektfra˚nuttrycketsom. Den exponenten kan avläsas direkt från uttrycket som a.Somexempelblirdennaturligalogaritmenav Som exempel blir den naturliga logaritmen av e^3likamed lika med 3,euppho¨jttill"och" upphöjt till" och "\ln$" tar ut varandra]].

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}