Teori

$ i

\sqrt{\text{-} 1}=Den[[Imagina¨raenhetenWordlistimagina¨raenheten]]=
Den [[Imaginära enheten *Wordlist*|imaginära enheten]] ia¨rdefinieradsomdettalvarskvadrata¨rlikamed är definierad som det tal vars kvadrat är lika med \text{-} 1,alltsa˚ alltså i^2 = \text{-} 1.Drarmanrotenurdettafa˚rmanlikheten Drar man roten ur detta får man likheten i = \sqrt{\text{-} 1}.$

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}