Teori

$\dfrac{1}{a}

a^{\text{-}1}=Ett[[Bra˚kWordlistbra˚k]]medta¨ljaren1kanskrivasomsomen[[PotensWordlistpotens]]genomattflyttauppna¨mnaren.Da˚fa˚rdenexponenten= Ett [[Bråk *Wordlist*|bråk]] med täljaren 1 kan skrivas om som en [[Potens *Wordlist*|potens]] genom att flytta upp nämnaren. Då får den exponenten \text{-}1$. Man kan visa det genom att använda att en potens som flyttas upp från nämnaren byter tecken på exponenten, t.ex. 16=161=6-1. \dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{6^1}=6^{\text{-}1}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}