Begrepp

Konfidensintervall

När man anger resultatet av en undersökning är det inte ovanligt att man ser det tillsammans med en felmarginal, t.ex.34±2 kg. 34\pm2 \text{ kg.} Denna felmarginal är ett mått på osäkerheten i resultatet, dvs. hur nära undersökningens värde det verkliga värdet förväntas ligga. För att ge ett mått på denna osäkerhet används konfidensintervall. Detta brukar anges med en procentsats. Om 34±234\pm 2 är ett 95%-igt konfidensintervall betyder det att sannolikheten är 95 % att det verkliga värdet ligger någonstans mellan 32 och 36 kg.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}