Begrepp

Längdskala

En längdskala anger förhållandet mellan längden på en avbildning av ett objekt och objektets verkliga längd. Den kan definieras på följande sätt.

Lngdskalaa¨=Lngd i avbildninga¨Motsvarande lngd i verklighetena¨\text{Längdskala} = \dfrac{\text{Längd i avbildning}}{\text{Motsvarande längd i verkligheten}}

Om längdskalan t.ex. är 14\frac{1}{4} innebär det alltså att avbildningen är en fjärdedel så lång som det verkliga objektet.

Begrepp

Area- och volymskala

Man kan även avgöra hur arean eller volymen i en avbildning förhåller sig till arean eller volymen av det verkliga objektet. Då talar man istället om areaskala respektive volymskala. De definieras på liknande sätt som längdskala.

Areaskala=Area i avbildningMotsvarande area i verkligheten\text{Areaskala} = \dfrac{\text{Area i avbildning}}{\text{Motsvarande area i verkligheten}}

Volymskala=Volym i avbildningMotsvarande volym i verkligheten\text{Volymskala} = \dfrac{\text{Volym i avbildning}}{\text{Motsvarande volym i verkligheten}}


Notation

Skala

Ett vanligt sätt att ange längd-, area- eller volymskala är genom att använda ett kolon. Följande majblomma, som i verkligheten är 44 cm hög, är t.ex. avbildad i längdskalan 1:41:4 vilket betyder samma sak som 14.\frac{1}{4}. Skalan utläses ett till fyra och betyder att 11 cm på bilden motsvarar 44 cm i verkligheten.

förminskad blomma skala 1:4

Generellt gäller det att längden i avbildningen anges till vänster om kolonet och motsvarande längd i verkligheten till höger om kolonet.

Avbildning:Verklighet\text{Avbildning}:\text{Verklighet}

Även för area- och volymskala anges värdena för avbildningen till vänster om kolonet och de verkliga värdena till höger. Om talet till vänster är lägre än det till höger är avbildningen en förminskning medan det är en förstoring om om det vänstra talet är större än det högra.


{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}