Felkällor i undersökningar

{{ 'ml-heading-theory' | message }}


Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

Längd:

Faktorer som orsakar missvisande resultat i en undersökning eller ett experiment kallas felkällor. För t.ex. en stickprovsundersökning kan det ske urvalsfel då stickprovet väljs. Det finns även risk för bortfall, exempelvis personer som inte svarar på en utskickad enkät. När själva undersökningen görs finns det alltid en risk för mätfel.

Bortfall ur stickprov
Bortfall och mätfel är felkällor som även kan förekomma vid totalundersökningar.
Begrepp

Urvalsfel

Om ett urval görs på ett sådant sätt att det inte är representativt för populationen säger man att det har gjorts ett urvalsfel. Om man vill undersöka hur många som äger en bil i en stad kommer det förmodligen att leda till ett urvalsfel om undersökningen utförs på en parkering, eftersom det är mer sannolikt att de personer som är där äger en bil.
Begrepp

Bortfall

När man har gjort en undersökning är det inte alltid möjligt att använda hela stickprovet. Det kan exempelvis bero på att vissa som intervjuas inte vill svara eller att de har fyllt i enkäten på fel sätt. Den del av resultatet som saknas i sådana fall kallas bortfall.
Begrepp

Mätfel

När man samlar in material till en undersökning kan det finnas fel i mätningarna som skapar en osäkerhet i resultatet. Det kan till exempel vara en dåligt formulerad enkätfråga som ger svårtolkade svar eller mätinstrument som inte är tillförlitliga. Denna sorts felkälla kallas mätfel.
Uppgift
Ett företag som arbetar med telefonundersökningar ringde upp personer på deras hemtelefonnummer dagtid kl 817.8-17. De svarade på frågor om kommunens nybyggda lekpark, t.ex. "Hur ofta tror du att någon i din familj kommer att använda lekparken?" Vilka felkällor kan finnas i undersökningen?
Lösning

Det kan finnas urvalsfel, bortfall och mätfel.

Urvalsfel

  • Kontaktar man personer via hemtelefonnummer missar man personer som enbart har mobiltelefon. Då finns en risk att man når en större andel med t.ex. äldre människor, vilket kan leda till att urvalet inte blir representativt.
  • Ringer man under dagtid riskerar att man att missa många personer som arbetar eller studerar dagtid.

Bortfall

  • Personer som inte vill eller har tid framför inte sin åsikt, vilket innebär ett bortfall.

Mätfel

  • I frågan som ställs kan man tolka betydelsen av ordet familj på olika sätt. Vissa kanske endast inkluderar partner och egna barn medan andra inkluderar nära släkt och bonusbarn.
  • Ordet använda kan också tolkas olika, menar man bara användning av gungor och klätterställningar eller ingår även parkbänkar och papperskorgar?
Visa lösning Visa lösning
Uppgift

På en skola skickade man ut en enkät till samtliga 12001200 elever, där man bl.a. frågade om man spelar ett instrument. 276276 svarade ja och 574574 svarade nej, resten besvarade aldrig enkäten. Vad är största och minsta möjliga andel elever som spelar instrument? Svara i procent.

Lösning

Totalt svarade 276+574=850276+574=850 elever. Det betyder att bortfallet var 1200850=3501200-850=350 st. Den minsta möjliga andelen får vi om hela bortfallet hade svarat nej på frågan. Detta innebär att de som svarade ja på frågan är de enda som spelar instrument, dvs. 2761200=0.23=23%. \dfrac{276}{1200} = 0.23 = 23 \, \%. På samma sätt får vi den största andelen om hela bortfallet hade svarat ja på frågan. Då blir andelen som spelar 276+35012000.52=52%. \dfrac{276+350}{1200} \approx 0.52 =52 \,\%. Andelen elever på skolan som spelar ett instrument ligger någonstans mellan 23%23 \, \% och 52%.52 \, \%.

Visa lösning Visa lösning

Uppgifter

{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan
Test
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}