Multiplikation av negativa tal

När två negativa faktorer multipliceras blir produkten positiv. Vi kan visa varför, om vi utgår från att ett tal, t.ex. (-5),(\text{-}5), multiplicerat med noll blir noll: (-5)0=0. (\text{-}5)\cdot 0=0. Noll kan även skrivas som ett tal minus ett lika stort tal, t.ex. 33.3-3. Detta kan i sin tur skrivas som -3+3\text{-}3+3 genom att ändra ordningen på termerna. Vi ersätter 0 i vänsterledet med detta: (-5)(-3+3)=0. (\text{-}5)\cdot (\text{-}3+3)=0. För att komma vidare ska (-5)(\text{-}5) multipliceras in i parentesen och enligt distributiva lagen multipliceras den med båda termer.

(-5)(-3+3)=0(\text{-}5)\cdot (\text{-}3+3)=0
Multiplicera in (-5) (\text{-}5)
(-5)(-3)+(-5)3=0(\text{-}5)(\text{-}3)+(\text{-}5)\cdot3=0
(-5)(-3)53=0(\text{-}5)(\text{-}3)-5\cdot3=0
(-5)(-3)=53(\text{-}5)(\text{-}3)=5\cdot3

Produkten av två negativa tal är alltså positiv.