Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Multiplikation av negativa tal

När två negativa faktorer multipliceras blir produkten positiv. Man kan visa varför om mani utgår från att ett tal, t.ex. (-5),(\text{-}5), multiplicerat med 00 blir 0:0\text{:} (-5)0=0. (\text{-}5)\cdot 0=0. 00 kan även skrivas som ett tal minus ett lika stort tal, t.ex. 33.3-3. Detta kan i sin tur skrivas som -3+3\text{-}3+3 genom att ändra ordningen på termerna. (-5)(-3+3)=0 (\text{-}5)\cdot (\text{-}3+3)=0 För att komma vidare ska (-5)(\text{-}5) multipliceras in i parentesen och enligt distributiva lagen multipliceras den med båda termer.

(-5)(-3+3)=0(\text{-}5)\cdot (\text{-}3+3)=0
Multiplicera in (-5) (\text{-}5)
(-5)(-3)+(-5)3=0(\text{-}5)(\text{-}3)+(\text{-}5)\cdot3=0
(-5)(-3)53=0(\text{-}5)(\text{-}3)-5\cdot3=0
(-5)(-3)=53(\text{-}5)(\text{-}3)=5\cdot3

Produkten av två negativa tal är alltså positiv.