Statistiska undersökningar

Inom statistiken är undersökningar insamling av information genom t.ex. enkäter, intervjuer eller mätningar. Det man undersöker, exempelvis alla skruvar som tillverkas i en fabrik eller alla män mellan 3030 och 3535 år, kallas populationen. En enskild mätning, dvs. en längd eller ålder, kallas för en observation.

Population av människor

Om man undersöker hela populationen, t.ex. mäter samtliga tillverkade skruvar i fabriken, kallas det för en totalundersökning. Detta kan bli både tidskrävande och kostsamt, så oftast gör man en stickprovsundersökning. Då undersöks en mindre del av populationen – ett stickprov. Exempelvis mäts var 55:e tillverkade skruv, dvs. 20%20\, \% av populationen.

Population av människor med ett slumpmässigt urval

En sådan undersökning är enklare att göra, men risken är att stickprovet inte är representativt.