Olikhetstecken

< <  : Mindre än
\leq  : Mindre än, eller lika med
> >  : Större än
\geq  : Större än, eller lika med