Median

Medianen är "mittenvärdet" i ett statistiskt material. För att bestämma medianen skriver man datamängden i storleksordning och läser av observationen som står i mitten. Om det totala antalet värden är jämnt hamnar två tal i mitten, och då är medianen medelvärdet av dessa två tal.

Illustration av median

Medianen är att föredra över medelvärdet om fördelningen är skev, t.ex. om någon enstaka observation är mycket mindre eller större än övriga observationer. Avviker en av observationerna kan man få ett högt eller lågt medelvärde som inte är representativt för majoriteten av datamängdens observationer.