Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Likformighet

Två geometriska figurer som har likadan form, men inte nödvändigtvis samma storlek, kallas likformiga. Om två figurer är likformiga gäller följande:

  • Motsvarande vinklar i figurerna är lika stora.
  • Kvoten, dvs. förhållandet, mellan två motsvarande sidor i figurerna är lika stor för alla sidor.

Med motsvarande menas vinklar och sidor som har samma relativa placering i figurerna, t.ex. hypotenusan i två likformiga rätvinkliga trianglar.

Två likformiga trianglar

Notation

Likformighet: \sim