Likformighet

Två geometriska figurer som har likadan form, men inte nödvändigtvis samma storlek, kallas likformiga. Om två figurer är likformiga gäller följande:

  • Motsvarande vinklar i figurerna är lika stora.
  • Kvoten, dvs. förhållandet, mellan två motsvarande sidor i figurerna är lika stor för alla sidor.

Med motsvarande menas vinklar och sidor som har samma relativa placering i figurerna, t.ex. hypotenusan i två likformiga rätvinkliga trianglar.

Två likformiga trianglar

Notation

Likformighet: \sim