{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Koordinatsystem

Kombineras flera koordinataxlar får man ett koordinatsystem som används för att beskriva positioner. Exempelvis används ett koordinatsystem med latitud och longitud för att beskriva positioner på jorden. Inom matematiken är det kartesiska koordinatsystemet vanligt. Det består av två axlar, vanligen kallade xx- och yy-axel, som är vinkelräta mot varandra och skär i punkten origo. För varje punkt i ett koordinatsystem kan man läsa av värdena på axlarna – dessa kallas xx- och yy-koordinater och skrivs (x,y).(x,y).

Läs av koordinater