Funktioner

Koordinatsystem

Teori

Koordinat

En koordinat är ett tal som markerar en position. Värdena på en linjal kan t.ex. ses som koordinater, eftersom de beskriver olika positioner på linjalen. Det som koordinaterna ligger längs, dvs. linjalen, kallas för en koordinataxel eller bara axel. Dessa är oftast raka men måste inte vara det.

Koordinatsystem

Kombineras flera koordinataxlar får man ett koordinatsystem som används för att beskriva positioner. Exempelvis används ett koordinatsystem med latitud och longitud för att beskriva positioner på jorden. Inom matematiken är det kartesiska koordinatsystemet vanligt. Det består av två axlar, vanligen kallade xx- och yy-axel, som är vinkelräta mot varandra och skär i punkten origo. För varje punkt i ett koordinatsystem kan man läsa av värdena på axlarna – dessa kallas xx- och yy-koordinater och skrivs (x,y).(x,y).

Exempel

Vilka koordinater har punkterna?

Exempel

Bestäm avståndet mellan två punkter

Kvadrant

Ett kartesiskt koordinatsystem kan delas in i fyra lika stora fjärdedelar som kallas kvadranter. De har numrerats första, andra, tredje och fjärde. Den första kvadranten är den där xx och yy är positiva, och sedan numreras de moturs.

Digitala verktyg

Ställ in räknarens koordinatsystem