{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Koordinatform för vektor

Vektorer brukar beskrivas med koordinater. xx-koordinaten anger förändringen i xx-led från vektorns startpunkt till dess slutpunkt och yy-koordinaten anger förändringen i yy-led. Då fås en uppsättning koordinater (Δx,Δy)(\Delta x, \Delta y) som kallas vektorns koordinatform.

Det är viktigt att komma ihåg att till skillnad från punkter på koordinatform, som anger en specifik position i koordinatsystemet, så anger vektorer bara en förändring, och är inte bunden till en viss position. Det innebär att vektorer kan parallellförflyttas.