Koordinat

En koordinat är ett tal som markerar en position. Värdena på en linjal kan t.ex. ses som koordinater, eftersom de beskriver olika positioner på linjalen. Det som koordinaterna ligger längs, dvs. linjalen, kallas för en koordinataxel eller bara axel. Dessa är oftast raka men måste inte vara det. Genom att kombinera flera koordinataxlar får man ett koordinatsystem.