Komposant

En vektor kan alltid delas upp i två eller flera "delvektorer" som anger förändringar i olika riktningar. Dessa delvektorer kallas komposanter. Oftast delar man upp vektorer i en vågrät xx-komposant och en lodrät yy-komposant, vars längder ges av vektorns koordinater. I figuren nedan har vektorn v=(6,4)\vec{v} = (6,4) delats upp i delvektorerna vx=(6,0)\vec{v}_x = (6,0) och vy=(0,4)\vec{v}_y = (0,4).