Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.

Riktningskoefficient

Riktningskoefficienten, dvs. k-värdet, beskriver hur mycket en linje lutar. Lutningen anger det antal steg linjen rör sig i yy-led när man går 1 steg åt höger i xx-led. Formeln för att beräkna kk-värdet för en linje kan skrivas på två sätt.

k=ΔyΔxellerk=y2y1x2x1 k=\dfrac{\Delta y}{\Delta x} \quad \text{eller} \quad k=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}

Δ\Delta är den grekiska bokstaven delta och betyder skillnad, så enligt formeln beräknar man skillnaden i yy-värde mellan två punkter på linjen, (x1,y1)(x_1,y_1) och (x2,y2),(x_2,y_2), och dividerar med skillnaden i xx-värdena. Om förändringen i xx-led är 1 går det att direkt läsa av kk-värdet som förändringen i yy-led. Vilka punkter som används spelar ingen roll, så länge de båda ligger på linjen.

Drar man i en av punkterna i grafen ovan kan man se hur skillnaden i xx och yy-led förändras. Kvoten mellan avstånden är dock konstant 22 eftersom lutningen, och därmed kk-värdet, är likadant för hela linjen.