Grundpotensform på räknare

Räknaren har ett annorlunda sätt att skriva grundpotensform. Istället för att skriva "*10^" anges symbolen E.\scriptsize \mathsf{E}. Vill man själv använda detta sätt att skriva in tiopotenser trycker man på knappen EE\scriptsize \mathsf{EE} (2nd + ,).

grundpotensform och räknarens E-knapp

Symbolen E\scriptsize \mathsf{E} betyder alltså "gånger 1010 upphöjt till..."

TI-räknare som visar grundpotensform

Det ger ett kompakt sätt att skriva beräkningar som innehåller grundpotensform. Den stora fördelen är också att räknaren tolkar grundpotensformen som "helheter" och inte uppdelade i tal, gångertecken och tiopotens. Exempelvis kan beräkningen 20000000000.005=400000000000 \dfrac{2\,000\,000\,000}{0.005}=400\,000\,000\,000 skrivas som nedan.

TI-räknare som visar grundpotensform

Man kan också använda knappen 10x,10^x, men då måste man sätta parenteser runt täljare och nämnare. Annars kommer räknaren bara dividera talen närmast divisionstecknet, och exemplet tolkas som 2109510-3.2 \cdot \frac{10^9}{5} \cdot 10^{\text{-}3}.

TI-räknare som visar grundpotensform