Bestämd integral

En bestämd integral är en integral som har integrationsgränser. En bestämd integral av f(x)f(x) på intervallet axba \leq x \leq b skrivs på följande sätt.

abf(x)dx \displaystyle\int_{a}^{b} f(x)\, \text{d}x

Bestämda integraler har ett värde som kan beräknas analytiskt med integralkalkylens huvudsats eller geometriskt genom att addera och subtrahera areor mellan funktionsgrafen och xx-axeln.